1) Tên nhiệm vụ: Đánh giá tác động và đề xuất giải pháp đầu tư công nhằm thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Thuận

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học viện Chính trị khu vực II

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

  1. 1. Võ Hưu Phước
  2. 2. Trần Minh Tâm
  3. 3. TS. Phạm Minh Tuấn
  4. 4. Nguyễn Tấn Vinh
  5. 5. Nguyễn Văn Điển
  6. 6. Th Huỳnh Văn Lành
  7. ThS. Trương Văn Tiến

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu tổng quát

– Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học và đánh gía tác động và đề xuất các giải pháp phát huy việc đầu tư công  trên  địa bàn  tỉnh  đến  việc  thu  hút  các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Ninh Thuận:

– Điều tra thực trạng và đánh gía tác động của đầu tư công đến việc thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Ninh Thuận.

– Đề xuất các giải pháp phát huy việc đầu tư công trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kinh tế  –  xã hội  tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn đến 2025 và 2030.

Mục tiêu cụ thể

Một là, nghiên cứu đánh giá thực trạng đầu tư công và khả năng thu hút các thành phần kinh tế đầu tư nhằm phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Ninh Thuận.

– Làm  rõ những vấn đề  lý  luận về  đầu  tư công và  tác động của đầu  tư công  trong  thu hút các  thành phần kinh  tế đầu  tư phát  triển kinh  tế  – xã hội tỉnh Ninh Thuận;

– Khảo sát, điều tra, phân tích, đánh giá thực trạng đầu tư của các thành phần kinh  tế  tại  tỉnh Ninh Thuận  trong  thời gian vừa qua, chỉ  rõ  thành  tựu, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm;

–  Phân tích  những  thuận  lợi,  khó  khăn,  cơ  hội,  thách  thức  của  đầu  tư công nhằm thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Hai  là, đề xuất các giải pháp đầu  tư công nhằm  thu hút các  thành phần kinh tế đầu tư phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Ninh Thuận.

Đề xuất các giải pháp, kiến nghị phù hợp nhằm kêu gọi sự hỗ trợ từ Chính phủ  trong đầu  tư công nhằm phát  triển và  thu hút đầu  tư của các  thành phần kinh tế vào tỉnh Ninh Thuận trong thời gian tới.

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

Đề tài đã triển khai đầy đủ các nội dung, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra:

Tổng quan về những vấn đề nghiên cứu của đề tài  và đánh giá tác động của  đầu tư công trong thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận

– Làm  rõ những vấn đề  lý  luận về  đầu  tư công và  tác động của đầu  tư công  trong  thu hút các  thành phần kinh  tế đầu  tư phát  triển kinh  tế  – xã hội tỉnh Ninh Thuận;

– Phân tích  các thuận lợi và khó khăn của các điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội trong việc thu hút đầu tư tại Ninh Thuận

– Khảo sát, điều tra, phân tích, đánh giá thực trạng đầu tư của các thành phần kinh  tế  tại  tỉnh Ninh Thuận  trong  giai đoạn 2010-2019, chỉ  rõ  thành  tựu, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm;

–  Phân tích  những  thuận  lợi,  khó  khăn,  cơ  hội,  thách  thức  của  đầu  tư công nhằm thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận.

Đề xuất giải pháp đầu  tư công nhằm  thu hút các  thành phần kinh tế đầu tư phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Ninh Thuận

Nhóm giải pháp đột phá phát triển kinh tế xã hội

Nhóm giải pháp trên từng lĩnh vực

Giải pháp trong thực hiện  chính sách đầu tư công  tại tỉnh Ninh Thuận

Nâng cao vai trò của nguồn lực tài chính nhà nước trong đầu tư phát triển kinh tế – xã hội

Nâng cao hiệu quả phân bổ, sử dụng nguồn  lực đầu tư Nhà nước

Đổi mới cơ chế đầu tư nhà nước

Thu hút có hiệu quả, đa dạng hoá các nguồn lực trong xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội

Đổi mới phương thức quản lý đầu tư công, tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động đầu tư công; nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kiểm toán hoạt động đầu tư công

Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công

Đầu  tư công để  thu hút các thành phần kinh tế đầu  tư vào các ngành

Giải pháp phát triển năng lương  sạch để thu hút các thành phần kinh tế

Giải pháp tháo gỡ  điểm nghẽn trong thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế

– Kiến nghị các giải pháp phù hợp nhằm kêu gọi sự hỗ trợ từ Chính phủ  trong đầu  tư công nhằm phát  triển và  thu hút đầu  tư của các  thành phần kinh tế vào tỉnh Ninh Thuận trong thời gian tới.

Kiến nghị 1: Tỉnh Ninh Thuận giảm tỷ trọng đầu tư công vào một số ngành có khả năng khuyến khích xã hội hóa cao như: Giao thông, giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường,…

Kiến nghị 2: Hoàn  thiện  pháp  luật  đầu  tư  công  về mặt  hình  thức, nội dung

Kiến nghị 3: Về đầu tư phát triển cơ sở vật chất và hạ tầng

Kiến nghị 4: Đổi mới cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực mạnh mẽ thu hút đầu tư, khai thác thế mạnh của tỉnh hướng đến mục tiêu phát triển nhanh và bền vững

Kiến nghị  5: Những  công  việc  cần  sự đầu  tư  công  trong giai đoạn tiếp theo ở tỉnh Ninh Thuận

Kiến nghị 6: Tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư

Kiến nghị 7: Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu : 08/2019.            Kết thúc: 12/2020

7) Kinh phí thực hiện: 628,430 triệu đồng, trong đó

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học:        628,430 triệu đồng.

+ Vốn tự có của tổ chức chủ trì:                 0,0 triệu đồng.

+ Khác (vay, huy động…):                         0,0 triệu đồng.