1) Tên nhiệm vụ: Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2030, định hướng đến 2035.

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:  Trường Đại học Ngoại thương

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

 1. PGS. TS Bùi Anh Tuấn
 2. PGS. TS. Nguyễn Xuân Minh
 3. TS. Trần Quốc Trung
 4. TS. Phạm Hùng Cường
 5. TS. Trần Nguyên Chất
 6. ThS. Trần Đình Huyên
 7. ThS. Vũ Thị Kim Oanh
 8. ThS. Nguyễn Thị Phương Dung
 9. ThS Huỳnh Đăng Khoa
 10. ThS. Lưu Xuân Vũ

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

– Khái quát các cơ sở khoa học và thực tiễn để đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020 – 2030, định hướng đến 2035.

– Điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng khó khăn, thách thức của hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và mức độ đáp ứng của từng mặt hàng xuất khẩu theo các nhóm: (1) Sản phẩm xuất khẩu chính như: nhân điều, tôm đông lạnh, may mặc, thủ công mỹ nghệ; (2) Sản phẩm tiềm năng: khoáng sản, muối, nước nắm, yến, nha đam; (3) Sản phẩm mới: các sản phẩm đặc thù của tỉnh.

– Dự báo tình hình quốc tế, trong nước trong tỉnh tác động đến khả năng xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh (mặt hàng chính, tiềm năng và mới) giai đoạn 2020 – 2025 và 2025 – 2030.

– Định hướng các chỉ tiêu xuất khẩu chủ yếu giai đoạn 2020 – 2025 và 2025 – 2030.

– Định hướng hàng hóa xuất khẩu trọng tâm giai đoạn 2020 – 2025 và 2025 – 2030.

– Đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020 – 2025, 2025 – 2030 và định hướng đến 2035..

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

Trong khuôn khổ Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Ninh Thuận “Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020 – 2030, định hướng đến 2035” do Trường Đại học Ngoại thương chủ trì, PGS, TS Bùi Anh Tuấn làm chủ nhiệm, Nhóm nghiên cứu đã thực hiện 7 nội dung nghiên cứu chính bao gồm

 • Khái quát cơ sở khoa học và thực tiễn để đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020 – 2030, định hướng đến 2035.
 • Phân tích đánh giá thực trạng khó khăn, thách thức của hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và mức độ đáp ứng của từng mặt hàng xuất khẩu giai đoạn 2005 – 2019.
 • Dự báo tình hình quốc tế, trong nước trong tỉnh tác động đến khả năng xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh (mặt hàng chính, tiềm năng và mới) giai đoạn 2020 – 2025 và 2025 – 2030.
 • Định hướng hàng hóa xuất khẩu trọng tâm và các chỉ tiêu xuất khẩu chủ yếu giai đoạn 2020 – 2025, 2025 – 2030 và hướng đến 2035.
 • Đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020 – 2025, 2025 – 2030 và định hướng đến 2035.
 • Kiến nghị dành riêng cho từng đối tượng cụ thể tham gia vào quá trình đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020 – 2025, 2025 – 2030 và định hướng đến 2035.
 • Biên soạn Cẩm nang thông tin về các thị trường xuất khẩu và hướng dẫn tiếp cận thị trường dành cho các mặt hàng xuất khẩu đặc thù và tiềm năng của tỉnh.

Những kết quả nghiên cứu này sẽ là nguồn tư liệu tham khảo phục vụ công tác quy hoạch, quản lý và phát triển hoạt động xuất khẩu của tỉnh đồng thời là những gợi ý có tính khả thi để doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất và xuất khẩu hàng hóa của tỉnh có định hướng, gợi mở phát triển hoạt động xuất khẩu trong thời gian tới.

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: tháng 3/2020 . Kết thúc: tháng 11/2020

7) Kinh phí thực hiện: 598,842 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học:        598,842 triệu đồng.

+ Vốn tự có của tổ chức chủ trì:              0,0 triệu đồng.

+ Khác (vay, huy động…):                         0,0 triệu đồng.