1) Tên nhiệm vụ: Đánh giá thực trạng và nghiên cứu phát triển các mô hình nông, lâm kết hợp, góp phần phát triển rừng bền vững tại huyện Ninh Sơn và Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

TS Trần Quốc Nam

TS Phạm Văn Hiền

TS Đặng Minh Phương

ThS Lê Tấn Thanh Lâm

ThS Trịnh Minh Hoàng

ThS Võ Đình Tuấn

ThS Nguyễn Anh Tuấn

CN Lê Văn Phương

KS Nguyễn Minh Hướng

KS Hồ Xuân Tin

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

Đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân hình thành và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển các mô hình NLKH trên địa bàn huyện Ninh Sơn, Bác Ái tỉnh Ninh Thuận; xác định và xây dựng cải tiến các mô hình NLKH điển hình, phù hợp với đặc điểm của địa bàn nghiên cứu, làm cơ sở cho định hướng phát triển nhân rộng các mô hình, góp phần ổn định đời sống của nhân dân, đảm bảo phát triển bền vững nông thôn miền núi tỉnh Ninh Thuận

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

– Khảo sát đánh giá hiện trạng hệ thống NLKH tại khu vực nghiên cứu: Các hệ thống NLKH và cảnh quan của chúng; đặc điểm kỹ tuật của các phương thức NLKH tại khu vực nghiên cứu;

– Xác định ảnh hưởng các yếu tố tự nhiên và xã hội đến kỹ thuật canh tác của các hệ thống NLKH tại khu vực nghiên cứu và lựa chọn mô hình NLKH ưu thế;

– Đánh giá hiệu quả về các mặt kinh tế – xã hội – môi trường của các nhóm mô hình NLKH tại khu vực ngiên cứu; tổng hợp đánh giá của các tiêu chí đối với nhóm mô hình NLKH ưu thế;

– Nghiên cứu xây dựng cải tiến 03 mô hình canh tác NLKH điển hình trên cơ sở phối hợp giữa các cây trồng làm cơ sở để đánh giá, đề xuất phát triển nhân rộng

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: tháng 01 năm 2012                       Kết thúc: tháng 12/ năm 2015

7) Kinh phí thực hiện: 679,190 triệu đồng