1 Tên nhiệm vụ: Điều tra, chọn lọc và phát triển giống bắp nếp bản địa ở huyện Bác Ái – tỉnh Ninh Thuận
2 Tên tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển Nông nghiệp Nha Hố
3 Chủ nhiệm nhiệm vụ:  Phạm Trung Hiếu
4 Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung:

Chọn lọc được 01 giống bắp nếp đặc trưng bản địa ở Bác Ái có các tính trạng ưu việt về nông học, năng suất và chất lượng, khả năng chống chịu các điều kiện bất thuận so với các giống bắp nếp đang được canh tác ở Bác Ái; đồng thời xây dựng được quy trình kỹ thuật canh tác cho giống bắp nếp đặc trưng bản địa ở Bác Ái đã được chọn lọc..

Mục tiêu cụ thể:

– Điều tra, chọn lọc giống bắp nếp bản địa có một số tính trạng vượt trội về nông học, năng suất và chất lượng, khả năng chống chịu các điều kiện bất thuận ở Bác Ái.

– Nghiên cứu phát triển các tính trạng ưu việt về nông học, năng suất và chất lượng, khả năng chống chịu các điều kiện bất thuận của giống bắp nếp đặc trưng bản địa ở Bác Ái đã được chọn lọc.

– Xác định được các biện pháp kỹ thuật canh tác (thời vụ trồng, mật độ trồng, biện pháp bảo vệ thực vật và liều lượng phân bón…) cho giống bắp nếp đặc trưng bản địa ở Bác Ái đã được chọn lọc.

– Xây dựng các mô hình trồng giống bắp nếp được chọc lọc và phát triển, có năng suất và hiệu quả kinh tế vượt so với giống bắp nếp đang được trồng phổ biến.

5 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

– Điều tra, khảo sát, thu thập và đánh giá đặc tính nông học, năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu các điều kiện sản xuất bất thuật của giống bắp nếp đặc trưng bản địa huyện Bác Ái

– Chọn lọcvề độ đồng đều hình thái, khả năng ra bắp và năng suất, duy trì nguyên bản chất lượng vốn có của giống bắp nếp đặc trưng bản địa huyệnBác Ái

-Khảo nghiệm sản xuất giống bắp nếp đặc trưng bản địa huyện Bác Ái mới chọn lọc

– Nghiên cứu xác định các biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp cho giống bắp nếp đặc trưng bản địa huyện Bác Ái mới chọn lọc

Phát triển giống bắp nếp đặc trưng bản địa huyện Bác Ái mới chọn lọc

+Xây dựng mô hình sản xuất giống giống bắp nếp đặc trưng bản địa huyện Bác Ái mới chọn lọc

+ Tập huấn và chuyển giao quy trình kỹ thuật trồng giống bắp nếp đặc trưng bản địa huyện Bác Ái cho cán bộ khuyến nông cơ sở và nông dân.

6 Lĩnh vực nghiên cứu:40104 – Cây rau, cây hoa và cây ăn quả
7 Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

– 1 Giống bắp nếp đặc trưng bản địa của huyện Bác Ái Có hàm lượng dinh dưỡng và độ đồng đều cao;  khả năng chống chịu tốt với điều kiện bất thuận và năng suất vượt 10 – 15%  so với giống khi chưa được chọn lọc

– Báo cáo kết quả điều tra, chọn lọc các giống bắp nếp bản địa  tại huyện Bác Ái hiện đang thực hiện: Đúng thực trạng về số lượng và chủng loại giống bắp nếp bản địa hiện đang trồng tại huyện Bác Ái.

– Quy trình kỹ thuật canh tác cho giống bắp nếp bản địa mới chọn lọc: Các biện pháp kỹ thuật canh tác trong quy trình gồm: thời vụ gieo trồng, mật độ gieo trồng, liều lượng phân bón và các biện pháp bảo vệ thực vật nhằm nâng cao năng suất cho giống bắp nếp bản địa mới chọn lọc. Hiệu quả kinh tế cao hơn so với phương pháp truyền thống được Hội đồng KHCN cơ sở nghiệm thu.

– Mô hình sản xuất giống bắp nếp bản địa mới chọn lọc tại Bác Ái: 03 mô hình/01 giống với diện tích 0,5 ha/mô hình. Hiệu quả kinh tế vượt 10%

– Tập huấn kỹ thuật cho cán bộ khuyến nông cơ sở và nông dân về quy trình canh tác bắp nếp đặc trưng bản địa huyện Bác Ái: 120 lượt (40 lượt người/lớp x 3 lớp)

– 02 bài báo khoa học đạt yêu cầu phản ánh được kết quả của đề tài được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành/ Hội thảo khoa học

–  Đào tạo  01 Cao học chuyên ngành chọn tạo giống hoặc khoa học cây trồng

8 Thời gian thực hiện: 36 tháng (từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 4 năm 2023)