1) Tên nhiệm vụ: Điều tra, khảo sát hiện trạng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006-2014 và xây dựng cơ sở lý luận, thực tiễn để phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn 2030

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN, Bộ KH&CN

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

– Đánh giá thực trạng KH&CN tỉnh Ninh Thuận thông qua điều tra, khảo sát hiện trạng phát triển KH&CN tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006-2015

– Đề xuất cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn để xây dựng định hướng phát triển KH&CN giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn 2030.

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

Đề tài đã triển khai thực hiện và đã hoàn thành các mục tiêu, nội dụng và các kết quả thể hiện trong Báo cáo tổng hợp bao gồm 4 Chương:

Chương 1- Đánh giá thực trạng KH&CN Tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006-2015;

Chương 2- Nghiên cứu, đề xuất cơ sở lý luận để phát triển KH&CN Tỉnh Ninh Thuận;

Chương 3- Nghiên cứu cơ sở thực tiễn để phát triển KH&CN Tỉnh Ninh Thuận

Chương 4- Nghiên cứu đề xuất quan điểm, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KH&CN Tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn 2030

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:  2014 – 2016

7) Kinh phí thực hiện.: 486,3 triệu đồng; trong đó

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học:        486,3 triệu đồng.

+ Vốn tự có của tổ chức chủ trì:                 0,0 triệu đồng.

+ Khác (vay, huy động…):                         0,0 triệu đồng.