1 Tên nhiệm vụ: Khảo sát trữ lượng nguồn nguyên liệu Dây khai; đánh giá tính an toàn và tác dụng chính của “Cao Khai” sản xuất tại tỉnh Ninh Thuận.  
2 Tên tổ chức chủ trì: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành  
3 Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS.TS Bạch Long Giang  
4 Mục tiêu nghiên cứu:

-Điều tra, khảo sát xác định tên khoa học và báo cáo về trữ lượng, phân bố của Dây khai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

– Khảo sát tình hình sản xuất, tiêu thụ “Cao Khai” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

– Xác định sơ bộ thành phần hóa, lý; các hoạt chất chính; tính an toàn về vi sinh và độc tính của “Cao Khai” sản xuất tại Ninh Thuận;

– Khảo sát, đánh giá tác dụng của “Cao Khai” sản xuất tại Ninh Thuận trong chăm sóc sức khỏe thông qua một số mô hình thực nghiệm.

 
5 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

– Khảo sát xác định tên khoa học và báo cáo về trữ lượng, phân bố của Dây khai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

– Khảo sát tình hình sản xuất, tiêu thụ “Cao Khai” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

– Xác định sơ bộ thành phần hóa, lý; các hoạt chất chính; tính an toàn về vi sinh và độc tính của “Cao Khai” sản xuất tại Ninh Thuận

– Khảo sát, đánh giá tác dụng của “Cao Khai” sản xuất tại Ninh Thuận trong chăm sóc sức khỏe thông qua một số mô hình thực nghiệm.

– Đề xuất quy trình sản xuất “Cao Khai” và xây dựng

 
6 Lĩnh vực nghiên cứu: 30403 – Dược liệu học, cây thuốc, con thuốc, Thuốc Nam, thuốc dân tộc
7 Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

Báo cáo về xác định tên khoa học, giống, loài bằng sinh học phân tử của cây Dây khai Ninh Thuận, so sánh với cây Dây khai ở một sổ tỉnh, thành khác trong nước và báo cáo về trữ lượng, phân bố của nguồn nguyên liệu Dây khai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.:Báo cáo thống kê đảm bảo khoa học, rõ ràng, đầy đủ thông tin

Báo cáo về tình hình sản xuất, tiêu thụ “Cao Khai” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận :Báo cáo chi tiết, rõ ràng đầy đủ các thông tin vể số lượng cơ sở sản xuất, quy trình sản xuất.

Kết quả phân tích, kiểm nghiệm xác định các hoạt chất chính; đánh giá tính an toàn về vi sinh và độc tính của “Cao Khai” sản xuất tại Ninh Thuận.:Kết quả phân tích, kiểm nghiệm rõ ràng, khoa học, đảm bảo tính khách quan

Kết quả điều tra, đánh giá tác dụng của “Cao Khai” sản xuất tại Ninh Thuận trong chăm sóc sức khỏe thông qua một số mô hình thực nghiệm:Kết quả phân tích, kiểm nghiệm rõ ràng, khoa học, đảm bảo tính khách quan

Quy trình sản xuất “Cao Khai”:Quy trình ổn định, phù hợp với điều kiện của tỉnh Ninh Thuận.

Tiêu chuẩn cơ sở của “Cao Khai”:Tiêu chuẩn cơ sở đầy đủ, rõ ràng, khoa học, đảm bảo tính khách quan

Báo cáo tổng kết đề tài :Báo cáo trình bày đầy đủ, rõ ràng các nội dung đã nêu trong thuyết minh đề tài

Bài báo khoa học :01 bài báo Phản ánh đầy đủ kết quả của đề tài đăng trên tạp chí khoa học trong nước thuộc danh mục  HĐCDGSNN

-Đào tạo 01 thạc sỹ chuyên ngành Hóa học, Dược học

 
8 Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng  10 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021)