1 Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu nhân giống và phát triển các sản phẩm từ hạt “ Chuối cô đơn” tỉnh Ninh Thuận
2 Tên tổ chức chủ trì: Trung tâm Sâm và Dược liệu TP. HCM
3 Chủ nhiệm nhiệm vụ: Th.S Lâm Bích Thảo
4 Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu nhân giống và định hướng phát triển sản phẩm từ hạt Chuối cô đơn theo hướng đáp ứng một số tác dụng sinh học.

Mục tiêu cụ thể:

–       Xây dựng quy trình nhân giống chuối cô đơn và các mô hình trồng giống “Chuối cô đơn” tại Ninh Thuận theo hướng làm nguyên liệu cho sản xuất dược liệu;

–       Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở nguyên liệu hạt “Chuối cô đơn” của tỉnh Ninh Thuận;

–       Khảo sát độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của hạt “Chuối cô đơn” tỉnh Ninh Thuận;

Khảo sát một số tác dụng chính của hạt “Chuối cô đơn” tỉnh Ninh Thuận..

5 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

– Nghiên cứu nhân giống, tạo cây con “Chuối cô đơn”.

– Xây dựng mô hình trồng “Chuối cô đơn” tại Ninh Thuận.

– Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở hạt “Chuối cô đơn” của tỉnh Ninh Thuận.

– Nghiên cứu một số tác dụng sinh học và tính an toàn của hạt “Chuối cô đơn” tỉnh Ninh Thuận.

– Đề xuất định hướng phát triển sản phẩm từ hạt và chuyển giao quy trình nhân giống “Chuối cô đơn” tỉnh Ninh Thuận.

6 Lĩnh vực nghiên cứu: 30403 – Dược liệu học, cây thuốc, con thuốc, Thuốc Nam, thuốc dân tộc
7 Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

– Cao chiết định chuẩn từ hạt Chuối cô đơn: 100gr cao đặc đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn cơ sở đề nghị xây dựng

– Mô hình trồng Chuối cô đơn theo hướng bảo tồn (15 cây nhân giống hữu tính): 150m2 Cây sinh trưởng phát triển tốt, cân đối, có ít nhất 2 lá và 3 rễ

– Mô hình trồng Chuối cô đơn theo hướng làm nguyên liệu cho sản xuất dược liệu (500 cây chuối cô đơn): Khoảng 5000 m2, 100 cây con nhân giống hữu tính; 400 cây con nhân giống vô tính. Cây sinh trưởng phát triển tốt

– Quy trình nhân giống hữu tính cây Chuối cô đơn.:Đảm bảo tính ổn định khi triển khai thực tế.

– Quy trình nhân giống vô tính cây Chuối cô đơn.:Thể hiện rõ kỹ thuật.

– Quy trình chiết xuất cao chiết từ hạt Chuối cô đơn tỉnh Ninh Thuận.:Quy trình khoa học, kinh tế, ổn định, thể hiện rõ các thông số trong quy trình.

– Tiêu chuẩn cơ sở nguyên liệu hạt Chuối cô đơn của tỉnh Ninh Thuận.:Bộ tiêu chuẩn cơ sở đề nghị. Các số liệu, hình ảnh đạt độ tin cậy khoa học.

– Tiêu chuẩn cơ sở cao chiết từ hạt Chuối cô đơn của tỉnh Ninh Thuận.:Bộ tiêu chuẩn cơ sở đề nghị. Các số liệu, hình ảnh đạt độ tin cậy khoa học.

– Tiêu chuẩn cơ sở rượu ngâm từ hạt Chuối cô đơn của tỉnh Ninh Thuận. :Bộ tiêu chuẩn cơ sở đề nghị. Các số liệu, hình ảnh đạt độ tin cậy khoa học.

– Báo cáo kết quả khảo sát độc tính cấp của cao chiết và rượu ngâm từ hạt Chuối cô đơn tỉnh Ninh Thuận.  :Các số liệu, hình ảnh đạt độ tin cậy về khoa học.

– Báo cáo kết quả khảo sát độc tính bán trường diễn của rượu ngâm từ hạt Chuối cô đơn tỉnh Ninh Thuận.:Các số liệu, hình ảnh đạt độ tin cậy về khoa học.

– Báo cáo kết quả khảo sát một số tác dụng sinh học của cao chiết và rượu ngâm từ hạt Chuối cô đơn tỉnh Ninh Thuận.:Các số liệu, hình ảnh đạt độ tin cậy về khoa học.

– Đề xuất định hướng phát triển các sản phẩm từ hạt Chuối cô đơn của tỉnh Ninh Thuận.:Đề xuất khoa học, có tính khả thi.

– Đào tạo 01 Thạc sĩ Dược học/Hóa học/Sinh học

– 01 Bài báo khoa học trên Tạp chí chuyên ngành dược:Đạt tiêu chuẩn đăng tải trên tạp chí chuyên ngành dược (thuộc danh mục tính điểm của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước hoặc tạp chí quốc tế).

8 Thời gian thực hiện: 30 tháng (từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 3năm 2023)