1 Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu bảo tồn và phát triển một số nguồn gen Thanh thiên quỳ (Nervilia spp.) tại tỉnh Ninh Thuận
2 Tên tổ chức chủ trì: Trường Đại Học Tây Đô
3 Chủ nhiệm nhiệm vụ: Trần Công Luận
4 Mục tiêu nghiên cứu:
Mục tiêu chung: Bảo tồn và phát triển bền vững nguồn gen cây thuốc Thanh thiên quỳ (Nervilia spp.) tại tỉnh Ninh Thuận
Mục tiêu cụ thể:
– Đánh giá được thực trạng phân bố, tình hình khai thác, trồng và sử dụng một số nguồn gen Thanh thiên quỳ (Nervilia spp.) tại tỉnh Ninh Thuận;
– Xây dựng mô hình bảo tồn (tại chỗ và chuyển chỗ) một số nguồn gen Thanh thiên quỳ (Nervilia spp.);
– Xây dựng được quy trình nhân giống, quy trình trồng và mô hình trồng 01 nguồn gen Thanh thiên quỳ (Nervilia sp.) có tiềm năng phát triển tại tỉnh Ninh Thuận;
– Đánh giá chất lượng, khảo sát thành phần hoạt chất và một số tác dụng sinh học của nguồn gen Thanh thiên quỳ (Nervilia spp.) có tiềm năng phát triển tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc.
5 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
– Điều tra, khảo sát thực trạng phân bố, tình hình khai thác, trồng và sử dụng một số nguồn gen Thanh thiên quỳ (Nervilia spp.) tại tỉnh Ninh Thuận.
– Xây dựng mô hình bảo tồn một số nguồn gen Thanh thiên quỳ (Nervilia spp.) tại tỉnh Ninh Thuận.
– Xây dựng được quy trình nhân giống, quy trình trồng và mô hình sản xuất 01 nguồn gen Thanh thiên quỳ (Nervilia sp.) có tiềm năng phát triển tại tỉnh Ninh Thuận;
+ Xây dựng quy trình nhân giống Thanh thiên quỳ (Nervilia sp.)
+ Xây dựng quy trình trồng, mô hình sản xuất Thanh thiên quỳ (Nervilia sp.)
– Đánh giá chất lượng, khảo sát thành phần hoạt chất và một số tác dụng sinh học của nguồn gen Thanh thiên quỳ (Nervilia spp.) có tiềm năng phát triển tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc.
– Đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát triển bền vững và định hướng phát triển một số sản phẩm Thanh thiên quỳ (Nervilia sp.) tại tỉnh Ninh Thuận.
6 Lĩnh vực nghiên cứu: 40199. Khoa học công nghệ trồng trọt khác
7 Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:
– Cấy giống.
– Dược liệu thành thiên quỳ.
– Mô hình bảo tồn một số nguồn gen Thanh thiên quỳ (Nervilia spp.).
– Mô hình trồng sản xuất dược liệu Thanh thiên quỳ (Nervilia sp.).
– Bản đồ phân bố ngoài tự nhiên của cây thuốc Thanh thiên quỳ (Nervilia spp.) tại tỉnh Ninh Thuận.
– Báo cáo kết quả tình hình, bảo tồn, khai thác, kinh doanh và nhu cầu sử dụng dược liệu Thanh thiên quỳ (Nervilia spp.) làm thuốc tại tỉnh Ninh Thuận.
– Báo cáo kết quả điều tra thực trạng phân bố, trữ lượng.
– Quy trình nhân giống vô tính Thanh thiên quỳ (Nervilia sp.) bằng củ.
– Quy trình nhân giống vô tính 01 nguồn gen Thanh thiên quỳ (Nervilia sp. ) bằng nuôi cấy mô.
– Quy trình trồng 01 Thanh thiên quỳ (Nervilia sp.) theo hướng sản xuất.
– Báo cáo thành phần hóa học và một số hoạt tính sinh học của cây Thanh thiên quỳ.
– Tài liệu hướng dẫn quy trình nhân giống, trồng, thu hái, sơ chế và bảo quản dược liệu Thanh thiên quỳ (Nervilia sp.).
– Đề xuất các giải pháp khai thác và bảo tồn bền vững, định hướng phát triển một số sản phẩm.
– Bài báo khoa học.
8 Thời gian thực hiện: 48 tháng, từ tháng 06 năm 2021 đến tháng 06 năm 2025