1 Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm xác định hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản ở vùng biển Ninh Thuận đến năm 2030
2 Tên tổ chức chủ trì: Viện KH&CN Khai thác Thuỷ sản
3 Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Lâm Anh
4 Mục tiêu nghiên cứu:
– Điều tra và đánh giá được trữ lượng nguồn lợi thủy sản ở vùng lộng và vùng biển ven bờ tỉnh Ninh Thuận
– Đánh giá được thực trạng khai thác thủy sản của tỉnh Ninh Thuận
– Đề xuất hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ và vùng lộng của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030.
5 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
Đánh giá hiện trạng nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Ninh Thuận.
+ Khảo sát, đánh giá hiện trạng quần xã nguồn lợi cá đáy.
+ Điều tra, đánh giá hiện trạng nguồn lợi cá nổi.
Điều tra, đánh giá thực trạng hoạt động khai thác thủy sản vùng biển Ninh Thuận.
Điều tra đánh giá thực trạng khai thác thủy sản vùng biển nghiên cứu.
+ Điều tra đánh giá thực trạng quản lý hoạt động khai thác thủy sản vùng biển nghiên cứu.
Đề xuất hạn ngạch khai thác thủy sản đến năm 2030:
Ước tính trữ lượng tức thời và khả năng khai thác bền vững tối đa nguồn lợi cá nổi và cá đáy.
+ Đề xuất hạn ngạch khai thác cho các nghề khai thác cá nổi và cá đáy.
+ Khảo sát ý kiến chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng ngư dân về hạn ngạch khai thác.
6 Lĩnh vực nghiên cứu: 4. Khoa học nông nghiệp
7 Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:
– Bộ số liệu điều tra về hiện trạng nguồn lợi cá nổi ở vùng biển nghiên cứu.
– Bộ số liệu điều tra về hiện trạng nguồn lợi cá đáy ở vùng biển nghiên cứu.
– Bộ số liệu điều tra về hiện trạng khai thác thuỷ sản ở vùng biển nghiên cứu.
– Báo cáo Khoa học 1: Hiện trạng nguồn lợi và tính toán ước tính trữ lượng tức thời và khả năng khai thác bền vững tối đa (MSY) nguồn lợi cá đáy và cường lực Khai thác tối đa tương ứng (fMSY) cho vùng biển nghiên cứu.
– Báo cáo Khoa học 2: hiện trạng nguồn lợi và tính toán ước tính trữ lượng tức thời và khả năng khai thác bền vững tối đa (MSY) nguồn lợi cá nổi và cường lực Khai thác tối đa tương ứng (fMSY) cho vùng biển nghiên cứu.
– Báo cáo Khoa học 3: Đánh giá hiện trạng nghề KTTS ở vùng biển nghiên cứu.
– Báo cáo Khoa học 4: Đánh giá công tác quản lý hoạt động KTTS ở vùng biển nghiên cứu.
– Báo cáo Khoa học 5: Báo cáo đề xuất hạn ngạch khđai thác cho các nghề khai thác cá nổi và cá đáy.
– Báo cáo tổng kết đề tài.
– Tập 04 Sơ đồ phân bố nguồn lợi cá đáy, nguồn lợi cá nổi cho 2 mùa Đông Bắc và Tây Nam.
– Phim, ảnh tư liệu hoạt động nghiên cứu nguồn lợi cá nổi, cá đáy và thu mẫu.
– 02 bài báo khoa học.
8 Thời gian thực hiện: 18 tháng, từ tháng 06 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023