1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao tại Ninh Thuận
2) Tên tổ chức chủ trì: Viện nghiên cứu Bông và PTNN Nha Hố
3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Mai Văn Hào
4) Mục tiêu nghiên cứu:
Mục tiêu chung: Xây dựng được mô hình trồng nho ứng dụng công nghệ cao cho giống nho NH01-48 và NH01-152 tại Ninh Thuận đạt sản phẩm nho an toàn, tăng giá trị, năng suất, đạt hiệu quả kinh tế xã hội và môi trường vượt trội so với các mô hình canh tác truyền thống.
Mục tiêu cụ thể
-Xây dựng được 1.000m2 mô hình trồng nho ứng dụng công nghệ cao cho 02 giống nho (NH01-48 và NH01-152) tại Ninh Thuận
-Xác định được kiểu thiết kế trồng nho phù hợp trong nhà lưới có sử dụng mái che, lưới chắn côn trùng; điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm; sử dụng điện năng lượng mặt trời; tưới nước tiết kiệm bán tự động.
-Xác định được gói kỹ thuật canh tác phù howpjcho sản xuất nho chất lượng cao trong nhà lưới ứng dụng công nghệ cao, năng suất ≥ 30% so với sản xuất truyền thống, sản phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
a) Nghiên cứu đánh giá tổng quan, kinh nghiệm kỹ thuật để đề xuất quy trình kỹ thuật canh tác nho ứng dụng công nghệ cao và mô hình nhà lưới có sử dụng mái che phù hợp
-Đánh giá xác định địa điểm phù hợp để thực hiện mô hình sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao
-Nghiên cứu tài liệu (thu thập, phân tích, tổng hợp tài liệu)
-Tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia nhằm xây dựng bản vẽ thiết kế kiểu giàn nho, lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm, thiết bị điều khiển khí hậu cho sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao
b) Xây dựng mô hình thử nghiệm sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao
-Nghiên cứu đề xuất quy trình kỹ thuật và quy trình canh tác nho ứng dụng công nghệ cao
-Lựa chọn cây giống tốt để thực hiện mô hình
-Triển khai mô hình trồng nho trong nhà lưới theo thiết kế
c) Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác nho ứng dụng công nghệ cao tại Ninh Thuận
-Nghiên cứu mật độ, khoảng cách trồng phù hợp với kiểu thiết kế giàn nho trong nhà lưới
-Nghiên cứu kỹ thuật tưới nước tiết kiệm kết hopwj với bón phân phù hợp cho trồng nho ứng dụng công nghệ cao trong nhà lưới
-Nghiên cứu xác định lượng nước và số lần tưới phù hợp cho trồng nho ứng dụng công nghệ cao trong nhà lưới
-Nghiên cứu một số giải pháp điều khiển khí hậu trong nhà lưới để nâng cao sức chống chịu của cây nho đối với điều kiện môi trườngbất lợi
-Điều tra thành phần, diễn biến, dự tính, dự báo sâu bệnh hại và biện pháp phòng trừ cho nho trồng trong nhà lưới
d) Đánh giá hiệu quả kinh tế và chuyển giao mô hình trồng nho ứng dụng công nghệ cao
-Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của mô hình sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao và đề xuất nhà lưới có giá thành phù hợp với điều kiện sản xuất nho tại Ninh Thuận
-Tổ chức hội thảo đầu bờ số lượng 70 người/cuộc
e) Tổng hợp và biên soạn quy trình hoàn chỉnh “Sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao tại Ninh Thuận”
5) Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp
6) Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp điều tra
-Khảo sát, đánh giá thực tế với các điều kiện đát đai, sinh thái, quan sát các nguồn có thể gây ô nhiễm
-Thu thập thông tin, nghiên cứu tài liệu và khảo sát các loại vật liệu, công nghệ liên quan hiện có tại thị trường trong và ngoài nước.
-Điều tra thành phần, diễn biến, dự tính, dự báo sâu bệnh hại và biện pháp phòng trừ cho nho trồng trong nhà lưới
Phương pháp thực nghiệm khoa học
-Lấy mẫu phân tích đất và nước tại các điểm dự kiến thực hiện mô hình
-Xây dựng quy trình kỹ thuật và triển khai mô hình lý thuyết thử nghiệm sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao
-Nghiên cứu thực nghiệm: mật độ, khoảng cách trồng; kỹ thuật tưới nước tiết kiệm kết hợp với bón phân; xác định lượng nước và số lần tưới phù hợp; giải pháp điều khiển khí hậu trong nhà lưới để nâng cao sức chống chịu của cây nho đối với điều kiện môi trường bất lợi
Phương pháp chuyên gia:
-Tổ chức tham vấn, lấy ý kiến chuyên gia để lựa chọn kiểu nhà lưới có mái che, lưới chắn côn trùng phù hợp cho sản xuất nho ứng dụng công nghệ cao tại Ninh Thuận
7) Kết quả dự kiến:
-Bản vẽ thiết kế kiểu nhà lưới trồng nho công nghệ cao: Bản mô tả và hướng dẫn lắp đặt vận hành hệ thống mái che, lưới chắn côn trùng, điều khiển khí hậu, tưới nước kết hợp với bón phân bán tự động
-Mô hình trồng nho ứng dụng công nghệ cao: Quy mô 1000m2,có mái che , lưới chắn côn trùng, tưới nước tiết kiệm kết hợp gói kỹ thuật canh tác, bón phân, phun thuốc phù hợp, đạt năng suất cao trên 30% so với sản xuất đại trà, chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm. Được hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh thông qua
-Quy trình kỹ thuật trồng nho ứng dụng công nghệ cao: Các thông số bổ sung gói kỹ thuật canh tác phù hợp cho sản xuất nho chất lượng cao trong điều kiện trồng nho ứng dụng công nghệ cao. Được hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh thông qua
-Có 1-2 bài báo đạt yêu cầu bài báo khoa học được đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành/Hội thảo khoa học
-Đào tạo 01 thạc sĩ chuyên ngành khoa học cây trồng/Các ngành liên quan
8) Thời gian thực hiện: 36 tháng
Bắt đầu từ 6/2018
Kêt thúc: 5/2021