1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng Bentonite để tăng cường giữ ẩm và nâng cao dinh dưỡng cho đất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trong điều kiện hạn hán ở tỉnh Ninh Thuận.
2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam
3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Quang Chơn
4) Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:
Mục tiêu:

Mục tiêu chung:

Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trong điều kiện hạn hán ở tỉnh Ninh Thuận thông qua việc sử dụng Bentonite.

Mục tiêu cụ thể:

  • Đánh giá hiệu quả giữ ẩm của Bentonite đối với một số loại cây trồng trên đất cát ở tỉnh Ninh Thuận và đề xuất giải pháp sử dụng hiệu quả;
  • Xây dựng quy trình ứng dụng bentonite kết hợp với phân hữu cơ, tưới nước tiết kiệm và phân nhả chậm trên cây hành lá, ớt và măng tây xanh;

Xây dựng 03 mô hình ứng dụng bentonite kết hợp với phân hữu cơ, tưới nước tiết kiệm và phân nhả chậm trên cây hành lá, ớt và măng tây xanh.
Nội dung chính:

Nội dung 1: Xây dựng thuyết minh đề tài, điều tra, khảo sát và đánh giá khí hậu thời tiết, đất và hiện trạng sản xuất nông nghiệp, biện pháp canh tác cây ớt, hành lá và măng tây xanh

– Điều tra dữ liệu thứ cấp

– Điều tra, khảo sát chi tiết

– Thu thập, phân tích các đặc tính đất cát tại địa bàn nghiên cứu

– Đánh giá đất, SXNN, phân tích thuận lợi khó khăn

Nội dung 2: Nghiên cứu khả năng giữ ẩm của bentonite và đề xuất giải pháp sử dụng bentonite trên đất cát

– Nghiên cứu giữ ẩm của bentonite trong phòng thí nghiệm

– Bố trí thí nghiệm tưới và theo dõi độ ẩm trong chậu

– Đề xuất giải pháp sử dụng bentonite trên đất cát

Nội dung 3: Nghiên cứu ứng dụng và xây dựng quy trình sử dụng bentonite kết hợp với phân bò, tưới nước tiết kiệm và phân nhả chậm cho cây ớt, hành lá và măng tây xanh trên đồng ruộng

– Nghiên cứu xây dựng quy trình sử dụng bentonite kết hợp phân bò, tưới nước tiết kiệm và phân nhả chậm trên cây ớt

– Nghiên cứu xây dựng quy trình sử dụng bentonite kết hợp phân bò và tưới nước tiết kiệm trên cây hành lá

– Nghiên cứu xây dựng quy trình sử dụng bentonite kết hợp phân bò, tưới nước tiết kiệm và phân nhả chậm trên cây măng tây xanh

– Biên tập quy trình sử dụng bentonite cho cây ớt, hành lá và măng tây xanh

Nội dung 4. Xây dựng Mô hình ứng dụng bentonite kết hợp với phân bò, tưới tiết kiệm nước và phân nhả chậm cho cây ớt, hành lá và măng tây xanh trên diện rộng

– Xây dựng mô hình trình diễn trên diện rộng

– Biên tập và in ấn sổ tay hướng dẫn sử dụng bentonite trong canh tác vùng khô hạn

– Hội thảo đầu bờ, tham quan mô hình trình diễn, tập huấn, phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng bentonite

– Chuyển giao sản phẩm đề tài

– Hội thảo khoa học đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài

– Nghiệm thu, đánh giá kết quả và tổng kết đề tài
5) Lĩnh vực nghiên cứu:
40101 – Nông hoá
6) Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp điều tra:

Điều tra dữ liệu thứ cấp về hiện trạng SDĐ, SXNN, khí hậu thời tiết

Điều tra chi tiết về biện pháp canh tác cây ớt, hành lá, măng tây xanh

Phương pháp thực nghiệm khoa học:

Thu thập và phân tích các đặc tính đất cát tại địa bàn nghiên cứu

Nghiên cứu khả năng giữ ẩm của Bentonite và đề xuất giải pháp sử dụng Bentonite

trên đất cát

Nghiên cứu ứng dụng và xây dựng quy trình sử dụng Bentonite kết hợp với phân bò, tưới nước tiết kiệm và phân nhả chậm cho cây ớt, hành lá và măng tây xanh trên đồng ruộng.

Xây dựng mô hình ứng dụng bentonite kết hợp với phân bò, tưới nước tiết kiệm và phân nhả chậm cho cây ớt, hành lá và măng tây xanh trên diện rộng
7) Kết quả dự kiến:

Quy trình sử dụng Bentonite kết hợp với phân bò, tưới nước tiết kiệm và phân nhả chậm cho cây ớt, hành lá và măng tây xanh trên đồng ruộng.

Quy trình qua đánh giá của chuyên gia về khoa học, phù hợp thực tế, đơn giản và dễ áp dụng

Mô hình ứng dụng bentonite kết hợp với phân bò, tưới nước tiết kiệm và phân nhả chậm cho cây ớt, hành lá và măng tây xanh trên diện rộng

03 mô hình, cụ thể:

01 mô hình trình diễn trên cây ớt. Quy mô: 1.000 m2. Thực hiện trên 02 vụ liên tiếp.

01 mô hình trình diễn trên cây hành lá. Quy mô: 1.000 m2. Thực hiện trên 02 vụ liên tiếp.

01 mô hình trình diễn trên cây măng tây xanh. Quy mô: 1.000 m2. Thực hiện trong 01 năm.

2 Bài báo Đúng tiêu chuẩn và quy cách   Đăng trên Tạp chí chuyên ngành

Sổ tay hướng dẫn sử dụng bentonite trong canh tác cây trồng trên đất cát vùng khô hạn. Phù hợp thực tế, đơn giản và dễ áp dụng.Tài liệu phổ biến cho cán bộ kỹ thuật, khuyến nông và người nông dân

Báo cáo tổng kết đề tài Được Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh thông qua, Bàn giao cho cơ quan chủ quản và lưu trong thư viện Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam
8) Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:
Bắt đầu:  tháng 7 năm 2017
Kết thúc: tháng 7 năm 2019