1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng quy trình sinh sản nhân tạo giống hàu cửa sông (crassostrea rivularis) và hàu thái bình dương (crassotrea gigas) tại Ninh Thuận

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm  giống hải sản cấp I Ninh Thuận

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

Dương Ngọc Tân – Chủ nhiệm

KS Phạm Anh Phương

CN Bùi Mai Phương

ThS Nguyễn Thị Kim Hường

KS Phan Thanh Việt

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

– Hoàn thiện quy trình sinh sản nhân tạo giống hàu cửa sông (crassostrea rivularis) và hàu thái bình dương (crassotrea gigas) phù hợp với điều kiện tự nhiên Ninh Thuận tạo nguồn con giống phục vụ cho nhu cầu nuôi tôm thương phẩm

– Đa dạng hóa đối tượng sinh sản giống hải sản có giá trị kinh tế tại tỉnh Ninh Thuận.

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

– Qua khảo sát điều tra đã xác định loài Hàu phổ biến nhất ở Đầm Nại Ninh Thuận là loài  crassostrea bilineata; sinh sản quanh năm nhưng có hai mùa để rộ và vào tháng 4-5 và tháng 9-10

– Hoàn thiện được quy trình sinh sản nhân tạo giống hàu cửa sông (crassostrea rivularis) và hàu thái bình dương (crassotrea gigas). Số lượng hàu giống cấp 1 là 450.000 con

– Bước đầu đã hoàn thiện quy trình nuôi thương phẩm hàu thái bình dương có thể chuyển giao cho người sản xuất để đa dạng hóa đối tượng giống thủy sản.

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: tháng 5 năm 2014             Kết thúc: tháng 4 năm 2016

7) Kinh phí thực hiện:         472060000 đồng