1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo, dự báo chi tiết theo các cấp độ rủi ro thiên tai do bão, mưa lớn, lũ lụt, nắng nóng, hạn hán đến cấp xã (vùng), huyện thuộc tỉnh Ninh Thuận
2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ
3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Võ Anh Kiệt
4) Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:
Mục tiêu:
– Khoanh vùng, chi tiết hóa các loại hình thiên tai ứng với cấp độ rủi ro thiên tai do bão, mưa lớn, lũ lụt, nắng nóng, hạn hán đến cấp xã (vùng), huyện thuộc tỉnh Ninh Thuận.
– Giúp Đài Khí tượng – Thủy văn tỉnh Ninh Thuận ra các bản tin dự báo, cảnh báo các cấp độ rủi ro thiên tai do bão, mưa lớn, lũ lụt, nắng nóng, hạn hán đến cấp xã (vùng), huyện làm cơ sở cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận ra các quyết định ứng phó với bão, mưa lớn, lũ lụt, nắng nóng, hạn hán kịp thời, có độ chính xác cao.
– Giúp Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp thực hiện chỉ đạo kịp thời phòng chống các loại hình thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai do bão, mưa lớn, lũ lụt, nắng nóng, hạn hán đến cấp xã (vùng), huyện thuộc tỉnh Ninh Thuận.
– Nâng cao năng lực ứng phó với bão, mưa lớn, lũ lụt, nắng nóng, hạn hán đáp ứng được yêu cầu của Luật Phòng, Chống Thiên tai tại tỉnh Ninh Thuận
Nội dung chính:
Thu thập, điều tra, khảo sát dữ liệu.
Xử lý và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu.
Nghiên cứu khoanh vùng chi tiết hóa cấp độ rủi ro thiên tai do bão, mưa lớn, lũ lụt, nắng nóng, hạn hán cho các xã (hoặc vùng), huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Nghiên cứu hoàn thiện các qui trình, trách nhiệm điều hành chỉ đạo của BCH PCTT & TKCN các cấp đối với các cấp độ rủi ro do bão, mưa lớn, lũ lụt, nắng nóng, hạn hán.
Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo, dự báo chi tiết các cấp độ rủi ro cấp độ rủi ro do bão, mưa lớn, lũ lụt, nắng nóng, hạn hán cho tỉnh Ninh Thuận.
Thử nghiệm nghiệp vụ và đánh giá và hiều chỉnh kết quả.
Viết báo cáo tổng kết quả nghiên cứu đề tài.
Tập huấn chuyển giao kết quả đề tài.
5) Lĩnh vực nghiên cứu:
10510- Khí tượng học và các khoa học khí quyển
6) Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp phân tích thống kê
Phương pháp điều tra cơ bản và điều tra xã hội học
Phương pháp thống kê toán học để xử lý cơ sở dữ liệu.
Phương pháp công nghệ hóa bằng ngôn ngữ lập trình kết hợp với GIS. Phương pháp AHP và Iyengar-Sudarshan.
7) Kết quả dự kiến:
Các bản đồ số khoanh vùng chi tiết hóa các cấp độ rủi ro do bão, mưa lớn, lũ lụt, nắng nóng, hạn hán đến cấp xã (vùng), huyện thuộc tỉnh Ninh Thuận.
Quy trình cảnh báo, dự báo chi tiết các cấp độ rủi ro thiên tai do bão, mưa lớn, lũ lụt, nắng nóng, hạn hán đến cấp xã (vùng), huyện thuộc tỉnh Ninh Thuận.
Phần mềm cảnh báo, dự báo chi tiết theo các cấp độ rủi ro thiên tai do bão, mưa lớn, lũ lụt, nắng nóng, hạn hán đến cấp xã (vùng), huyện thuộc tỉnh Ninh Thuận.
Phần mềm hỗ trợ việc ra các quyết định ứng phó với bão, mưa lớn, lũ lụt, nắng nóng, hạn hán cho BCH PCTT & TKCN các cấp.
Sổ tay hướng dẫn sử dụng các phần mềm cảnh báo, dự báo chi tiết các cấp độ rủi ro thiên tai và hỗ trợ BCH PCTT&TKCN các cấp triển khai có hiệu quả việc phòng chống, ứng phó với bão, mưa lớn, lũ lụt, nắng nóng, hạn hán.
8) Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:
Bắt đầu: tháng 7 năm 2017
Kết thúc: tháng 8 năm 2018