1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xác định công nghệ tưới tiết kiệm nước, kết hợp sử dụng các tiến bộ kỹ thuật canh tác hợp lý trong điều kiện khô hạn cho cây Nho, Táo tỉnh Ninh Thuận.
2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam
3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Lê Sâm
4) Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:
Mục tiêu:
Xác định được công nghệ tưới tiết kiệm nước kết hợp quy trình canh tác phù hợp cho cây Nho và Táo tại tỉnh Ninh Thuận.
Áp dụng triển khai nhân rộng được mô hình ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước kết hợp với các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác hợp lý cho cây Nho và Táo với quy mô hộ gia đình và trang trại.
Nội dung chính:
Điều tra, thu thập các tài liệu liên quan đến tưới và phát triển cho cây Nho và Táo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Đánh giá thực trạng tưới và chế độ canh tác cho cây Nho, cây Táo tỉnh Ninh Thuận
Xây dựng mô hình phục vụ nghiên cứu công nghệ tưới tiết kiệm nước kết hợp kỹ thuật canh tác phù hợp cho cây Nho và Táo tỉnh Ninh Thuận
Nghiên cứu đề xuất/xác định công nghệ tưới tiết kiệm nước hợp lý và các kỹ thuật canh tác tối ưu cho cây Nho và Táo trong điều kiện khô hạn của tỉnh Ninh Thuận
5) Lĩnh vực nghiên cứu:
20105 – Kỹ thuật thủy lợi
6) Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp điều tra, khảo sát hiện trường thu thập tổng hợp tài liệu
Phương pháp phân tích tổng hợp và xử lý số liệu
Phương pháp thực nghiệm hiện trường trên mô hình
Phương pháp chuyên gia, hội thảo
Phương pháp tổng hợp, chọn lọc kế thừa
7) Kết quả dự kiến:
Báo cáo công nghệ tưới tiết kiệm nước phù hợp cho cây Nho, Táo trong điều kiện khô hạn của tỉnh Ninh Thuận.
Mô hình trình diễn (thực nghiệm đồng ruộng) ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước kết hợp kỹ thuật canh tác phù hợp cho cây Nho và Táo trong điều kiện khô hạn tại tỉnh Ninh Thuận
Báo cáo đề xuất kỹ thuật canh tác phù hợp cho cây Nho, Táo trong điều kiện tưới tiết kiệm nước.
Sổ tay hướng dẫn thiết kế hệ thống tưới TKN và quy trình tưới phù hợp cho cây Nho và Táo.
8) Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:
Bắt đầu: tháng 9 năm 2016
Kết thúc: tháng 8 năm 2018