1) Tên nhiệm vụ:  Quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận ”Măng tây Ninh Thuận”

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

  1. PGS Lê Thị Nam Giang
  2. KS Lê Thị Bích Thủy
  3. CN Huỳnh Thị Như Ý
  4. ThS Nguyễn Ngọc Mai Thy
  5. KS Phạm Dũng
  6. CN Võ Đăng Phương Thảo
  7. ThS Nguyễn Thị Ngọc Duyên

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

Thiết lập và vận hành hiệu quả mô hình quản lý và phát triển NHCN “Măng tây Ninh Thuận” để nâng cao chất lượng, danh tiếng và giá trị kinh tế của sản phẩm.

Mục tiêu cụ thể:

– Đánh giá thực trạng sản xuất, kinh doanh sản phẩm măng tây trước và sau khi có NHCN “Măng tây Ninh Thuận” và thực trạng quản lý và phát triển NHCN “Măng tây Ninh Thuận”;

– Xây dựng, hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý và hệ thống các văn bản phục vụ việc quản lý và phát triển NHCN “Măng tây Ninh Thuận”;

– Xây dựng và triển khai các hoạt động marketing cho sản phẩm mang NHCN “Măng tây Ninh Thuận”;

– Xây dựng và triển khai mô hình liên kết phát triển sản phẩm mang NHCN “Măng tây Ninh Thuận” theo chuỗi giá trị;

– Đánh giá hiệu quả các hoạt động đã triển khai và đề xuất các giải pháp quản lý và phát triển NHCN “Măng tây Ninh Thuận” trong giai đoạn tiếp theo.

Mục tiêu nhân rộng:

Dự án sẽ là mô hình mẫu để nhân rộng việc quản lý và phát triển NHCN cho các sản phẩm mang NHCN tương tự của tỉnh Ninh Thuận.

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

Sau gần 24 tháng triển khai thực hiện Dự án “Quản lý và phát triển NHCN Măng tây Ninh Thuận”, đơn vị chủ trì Dự án, chủ sở hữu NHCN, cơ quan quản lý NHCN và toàn thể các thành viên thực hiện Dự án đã làm việc nghiêm túc, khoa học và hiệu quả, khắc phục các khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19. Đơn vị chủ trì Dự án đã linh hoạt trong xử lý công việc và với sự hỗ trợ hiệu quả của Sở KH&CN tỉnh Ninh Thuận cùng với các đơn vị khác tại địa phương, với kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của Công ty AGL trong lĩnh vực SHTT, Dự án đã hoàn thành và đạt được yêu cầu và mục tiêu đặt ra.

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu:  tháng  05  năm 2020     Kết thúc:  tháng 04 năm 2022

7) Kinh phí thực hiện:  799,495 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học:  799,495  triệu đồng.

+ Vốn tự có của tổ chức chủ trì:              0,0 triệu đồng.

+ Khác (vay, huy động…):                      0,0 triệu đồng.