1) Tên nhiệm vụ: “Xây dựng và bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Chuối hột mô côi Phước Bình”.

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

CN. Nguyễn Văn Tính

CN. Nguyễn Trần Hải Đăng

CN. Phạm Ngọc Quỳnh Như

CN. Huỳnh Thị Như Ý

KS. Lê Thị Bích Thủy

CN. Thái Phan Quang Hiếu

CN. Phan Thị Phượng

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

Xác lập thành công quyền sở hữu công nghiệp đối với NHCN “Chuối hột mồ côi Phước Bình” và xây dựng hệ thống văn bản quản lý NHCN “Chuối hột mồ côi Phước Bình” nhằm nâng cao giá trị kinh tế và uy tín cho sản phẩm chuối 10hột mồ côi; đảm bảo về cơ sở pháp lý cho việc phát triển thương hiệu Chuối hột

mồ côi Phước Bình.

Mục tiêu cụ thể:

Để đạt được mục tiêu xác định tại Mục 8.1 nêu trên, Dự án đã đạt được các mục tiêu cụ thể sau:

– Xác định được cơ sở pháp lý và cơ sở thực tế của việc xây dựng NHCN “Chuối hột mồ côi Phước Bình”.

– Đăng ký thành công NHCN “Chuối hột mồ côi Phước Bình” tại Cục SHTT.

– Xây dựng được hệ thống các văn bản quản lý việc sử dụng NHCN “Chuối hột mồ côi Phước Bình” phù hợp với thực tế của địa phương và chủ trương phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Thuận.

– Xây dựng được hệ thống nhận diện thương hiệu gắn với NHCN “Chuối hột mồ côi Phước Bình” nhằm quảng bá và phát triển sản phẩm chuối hột mồ côi.

– Góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, trồng trọt, chế biến và cung ứng sản phẩm khi được cấp quyền sử dụng NHCN “Chuối hột mồ côi Phước Bình”; chống các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với NHCN “Chuối hột mồ côi Phước Bình”.

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

– Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với NHCN “Chuối hột mồ côi Phước Bình”

– Xây dựng hệ thống văn bản quản lý NHCN “Chuối hột mồ côi Phước Bình”

– Xây dựng các phương tiện phục vụ việc phát triển NHCN

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: tháng 9 năm 2019 Kết thúc: tháng 11 năm 2020

7) Kinh phí thực hiện.: 290.828.000 đồng, trong đó:

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học: 207.066.000 đồng.

+ Vốn tự có của tổ chức chủ trì: 83.762.000 đồng.

+ Khác (vay, huy động…): 0,0 triệu đồng .