1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Nha đam Ninh Thuận”

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

 1. PGS.TS Lê Thị Nam Giang
 2. ThS.LS Nguyễn Ngọc Anh
 3. ThS. Nguyễn Trần Hải Đăng
 4. CN. Võ Đặng Phương Thảo
 5. CN. Trần Thanh Bình

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung

 • Xác lập thành công quyền sở hữu công nghiệp đối với Nhãn hiệu chứng nhận “Nha đam Ninh Thuận” và xây dựng hệ thống văn bản quản lý Nhãn hiệu chứng nhận “Nha đam Ninh Thuận” nhằm nâng cao giá trị kinh tế và uy tín cho sản phẩm nha đam Ninh Thuận; đảm bảo về cơ sở pháp lý cho việc phát triển thương hiệu Nha đam Ninh Thuận;
 • Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hoạt động trồng, sản xuất, chế biến và cung ứng sản phẩm khi được cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Nha đam Ninh Thuận”; chống các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với Nhãn hiệu chứng nhận “Nha đam Ninh Thuận”.

Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu được nêu trên, Dự án cần đạt được các mục tiêu cụ thể sau:

 • Xác định được cơ sở thực tế của việc xây dựng Nhãn hiệu chứng nhận “Nha đam Ninh Thuận” và đánh giá được thực tế trồng, sản xuất, kinh doanh sản phẩm nha đam tươi và các sản phẩm được sản xuất từ nha đam thông qua khảo sát thực tế;
 • Đăng ký thành công Nhãn hiệu chứng nhận “Nha đam Ninh Thuận” tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam;
 • Xây dựng được hệ thống các văn bản quản lý việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Nha đam Ninh Thuận” phù hợp với thực tế khai thác và chế biến các sản phẩm này tại địa phương và chủ trương phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Thuận;
 • Xây dựng được hệ thống nhận diện thương hiệu gắn với Nhãn hiệu chứng nhận “Nha đam Ninh Thuận” nhằm quảng bá và phát triển sản phẩm nha đam Ninh Thuận.

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

 • Thực hiện thành công các cuộc điều tra, khảo sát, thống kê và phân tích được thực trạng tình hình trồng, sản xuất, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm nha đam nhằm phục vụ công tác quản lý và quy hoạch sản phẩm mang Nhãn hiệu chứng nhận;
 • Hoàn thành việc đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận theo quy định của pháp luật. Nhãn hiệu chứng nhận khi được xác lập quyền sở hữu công nghiệp sẽ góp phần nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm, tạo công ăn việc làm cho người lao động tại địa phương và tăng lợi ích kinh tế cho các nhà sản xuất, kinh doanh;
 • Xây dựng được hệ thống các văn bản phục vụ cho việc quản lý Nhãn hiệu chứng nhận phù hợp với thực tế tại địa phương và chủ trương phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Ninh Thuận;
 • Tổ chức thành công các buổi hội thảo, tập huấn giới thiệu về Nhãn hiệu chứng nhận, các lợi ích của việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận trong việc gìn giữ và phát huy danh tiếng sản phẩm Nha đam và sản phẩm, dịch vụ từ nha đam tại Ninh Thuận. Các buổi hội thảo, tập huấn cũng đã phổ biến cụ thể nội dung văn bản quản lý Nhãn hiệu chứng nhận, các tiêu chuẩn chất lượng đối với sản phẩm được mang Nhãn hiệu chứng nhận cho đông đảo các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đặc biệt là tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất và kinh doanh trái cây, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác Nhãn hiệu chứng nhân trên thực tế;
 • Xây dựng thành công bộ nhận diện thương hiệu “Nha đam Ninh Thuận” phục vụ cho công tác xúc tiến, quảng cáo cho sản phẩm “Nha đam Ninh Thuận” đồng thời quảng bá, phát triển hình ảnh của tỉnh Ninh Thuận;

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: tháng 10/2018              Kết thúc tháng 12/2019

7) Kinh phí thực hiện.: 375,996 triệu đồng, trong đó:  

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học:         375,996 triệu đồng.

+ Vốn tự có của tổ chức chủ trì:                 0,0 triệu đồng.

+ Khác (vay, huy động…):                         0,0 triệu đồng .