1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng và bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận “Thịt bò Ninh Thuận”

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

TS. Trần Thị Thùy Dương

CN. Phạm Ngọc Như Quỳnh

CN. Trần Thanh Bình

TS. Lê Thị Nam Giang

CN. Nguyễn Trần Hải Đăng

CN. Trần Hoàng Long

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

Xác lập thành công quyền sở hữu công nghiệp đối với NHCN “Thịt bò Ninh

Thuận” và xây dựng hệ thống văn bản quản lý NHCN “Thịt bò Ninh Thuận” nhằm nâng cao giá trị kinh tế và uy tín cho sản phẩm thịt bò của tỉnh Ninh Thuận; đảm bảo về cơ sở pháp lý cho việc phát triển thương hiệu thịt bò Ninh Thuận.

Mục tiêu cụ thể:

– Xác định được cơ sở pháp lý và cơ sở thực tế của việc xây dựng NHCN “Thịt bò Ninh Thuận”.

– Đăng ký thành công NHCN “Thịt bò Ninh Thuận” tại Cục SHTT.

– Xây dựng được hệ thống nhận diện thương hiệu gắn với NHCN “Thịt bò Ninh Thuận” nhằm quảng bá và phát triển sản phẩm thịt bò Ninh Thuận.

– Góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân có

hoạt động chăn nuôi, chế biến và cung ứng sản phẩm khi được cấp quyền sử dụng

NHCN “Thịt bò Ninh Thuận’; chống các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với NHCN “Thịt bò Ninh Thuận”.

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

– Xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho NHCN “Thịt bò Ninh Thuận”.

+ Làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị giết mổ, chế biến tại địa phương nhằm thu thập thông tin phục vụ việc thực hiện Dự án.

+ Xác định tiêu chí chứng nhận cho sản phẩm mang NHCN “Thịt bò Ninh Thuận”

+ Phân tích chỉ tiêu chất lượng sản phẩm mang NHCN

+ Xác định chủ sở hữu NHCN “Thịt bò Ninh Thuận”

+ Xây dựng bản đồ vùng mang NHCN “Thịt bò Ninh Thuận”

+ Thiết kế, lựa chọn mẫu NHCN để đăng ký xác lập quyền

+ Tiếp nhận Quy trình chăn nuôi bò của tỉnh Ninh Thuận từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Ninh Thuận

+ Xây dựng Quy trình giết mổ và bảo quản thịt bò tươi của tỉnh Ninh Thuận

+ Xây dựng Quy trình chế biến thịt bò một nắng của tỉnh Ninh Thuận

+ Xây dựng Quy chế Quản lý và sử dụng NHCN “Thịt bò Ninh Thuận”

  • Tra cứu sơ bộ về khả năng bảo hộ NHCN “Thịt bò Ninh Thuận”

+ Lập Hồ sơ đơn đăng ký bảo hộ NHCN và theo dõi tiến trình Hồ sơ tại Cục SHTT

– Xây dựng và ban hành hệ thống văn bản quản lý NHCN “Thịt bò Ninh Thuận”

– Xây dựng các phương tiện phục vụ việc phát triển NHCN “Thịt bò Ninh Thuận”

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: tháng 6 năm 2019 Kết thúc tháng: tháng 12 năm 2020

7) Kinh phí thực hiện: 335.000.000 đồng, trong đó:

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học: 335.000.000 đồng.

+ Vốn tự có của tổ chức chủ trì: 0,0 đồng.

+ Khác (vay, huy động…): 0,0 triệu đồng .