1) Tên nhiệm vụ: “Đánh giá hiện trạng, dự báo đa dạng sinh học, chất lượng các thành phần môi trường tại tỉnh Ninh Thuận phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, trọng điểm là khu vực phía nam của tỉnh”

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Hải dương học.

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

ThS. Cao Văn Nguyện

ThS. Hoàng Trung Du

ThS. Nguyễn An Khang

ThS. Trần Văn Chung

TS. Trương Sĩ Hải Trình

TS. Nguyễn Xuân Vị

ThS. Phan Kim Hồng

ThS.Trần Văn Bình

ThS. Phan Minh Thụ

KS. Ngô Mạnh Tiến

ThS. Nguyễn Trung Hiếu

ThS. Phạm Sĩ Hoàn

TS. Phạm Xuân Dương

ThS. Phan Thành Bắc

TS. Đào Tấn Học

KS. Hứa Thái Tuyến

ThS. Mai Xuân Đạt

KS. Phan Kim Hoàng

TS. Võ Văn Quang

Ths. Trần Công Thịnh

TS. Phan Tấn Lượm

ThS. Nguyễn Tâm Vinh

ThS. Trần Lê Thị Vân

ThS. Trần Thị Minh Huệ

CN. Hứa Thái An

CN. Trịnh Minh Cường

ThS. Lê Hồng Phú

CN. Nguyễn Hồng Thu

ThS. Nguyễn Trịnh Đức Hiệu

ThS. Lê Trọng Dũng

ThS. Võ Hải Thi

CN. Nguyễn Minh Hiếu

ThS. Nguyễn Công Vân

ThS. Nguyễn Thành Trung

KS. Thành Ngọc Quỳnh

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

– Xác định hiện trạng đa dạng sinh học để làm luận cứ khoa học xây dựng quy hoạch bảo tồn ĐDSH của tỉnh.

– Xác định chất lượng các thành phần môi trường; chế độ thủy văn, hải văn và sức chịu tải của môi trường nước khu vực phía Nam của tỉnh.

– Xây dựng chương trình quản lý, giám sát diễn biến các thành phần môi trường và ĐDSH.

– Dự báo diễn biến chất lượng các thành phần môi trường và ĐDSH đến năm 2025 và 2035.

Mục tiêu cụ thể:

Tổng quan, phân tích tài liệu vùng nghiên cứu.

– Điều tra, khảo sát bổ sung về hiện trạng chất lượng các thành phần

môi trường, nguồn lợi, ĐDSH trong các hệ sinh thái đặc trưng phía Nam của tỉnh Ninh Thuận.

– Điều tra điều kiện kinh tế- xã hội có liên quan đến các hệ sinh thái tại các vùng nghiên cứu lựa chọn.

– Đánh giá sức tải môi trường vịnh Cà Ná

– Rà soát chương trình quan trắc, giám sát các diễn biến chất lượng môi trường, đa dạng sinh học trong quá trình phát triển kinh tế xã hội tại Ninh Thuận.

– Xây dựng luận chứng quan điểm bảo tồn ĐDSH của tỉnh Ninh Thuận.

– Xây dựng bản đồ địa hình, các sơ đồ phân bố và cơ sở dữ liệu#GIS.

– Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên trong vùng nghiên cứu.

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

Việc quản lý và khai thác nguồn lợi thủy sản, tài nguyên đa dạng các thành phần môi trường vùng bờ Ninh Thuận có nhiều điều kiện thuận lợi, cơ hội để tăng mức độ sản phẩm, tạo công ăn việc làm, quản bá hình ảnh địa phương ra bên ngoài nhưng nội tại của chúng cũng tồn tại nhiều nhược điểm và thách thức cho việc quản lý sử dụng hợp lý tài nguyên sinh vật, đa dạng sinh học và khai thác nguồn tài nguyên bền vững.

Tóm tắt những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức từ những nghiên cứu, phân tích trong các báo về đa dạng sinh học, nguồn lợi tài nguyên, môi trường chiến lược và định hướng kế hoạch trong phát triển kinh tế xã hội

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: tháng 10/2018 Kết thúc: tháng 06/2021

7) Kinh phí thực hiện: 2.082.172.000 đồng, trong đó:

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học: 2.082.172.000 đồng.

+ Vốn tự có của tổ chức chủ trì: 0,0 triệu đồng.

+ Khác (vay, huy động…): 0,0 triệu đồng .