1 Tên nhiệm vụ: Tổng kết thực tiễn, phân tích, dự báo xu hướng biến đổi và đề xuất các giải pháp xây dựng, phát huy có hiệu quả vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2030 tầm nhìn 2045
2 Tên tổ chức chủ trì: Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Bộ VHTTDL
3 Chủ nhiệm nhiệm vụ:  TS.Vũ Diệu Trung
4 Mục tiêu nghiên cứu:

– Điều tra, nghiên cứu đánh giá những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng nền văn hóa trong sự nghiệp phát triển tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2014 – 2020.

– Nghiên cứu, phân tích dự báo xu hướng biến đổi văn hóa và định hướng phát triển văn hóa tỉnh Ninh Thuận trong bối cảnh hội nhập quốc tế giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045.

– Đề xuất các giải pháp để xây dựng nên văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045.

5 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Điều tra, nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng nền văn hóa trong sự nghiệp phát triển tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2014 – 2020:

-Nghiên cứu những khái niệm cơ bản về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, vai trò của văn hóa trong sự phát triển bền vững, quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

-Tổ chức hội thảo: Cơ sở lý luận và khung phân tích đề tài; góp ý mẫu phiếu điều tra, phỏng vấn

-Điều tra, đánh giá thực trạng xây dựng nền văn hóa với vai trò là tiềm năng, là động lực phát triển kinh tế xã hội đoạn 2014 – 2020

-Tổ chức điều tra xã hội học, thống kê, phỏng vấn sâu

-Nghiên cứu thực trạng xây dựng nền văn hóa với vai trò là tiềm năng, là động lực phát triển kinh tế xã hội đoạn 2014 – 2020

-Tổ chức 04 hội thảo tại các huyện/thành phố của tỉnh Ninh Thuận:

Nghiên cứu, phân tích dự báo xu hướng biến đổi văn hóa và định hướng phát triển văn hóa tỉnh Ninh Thuận trong bối cảnh hội nhập quốc tế giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045:

– Nghiên cứu, phân tích những yếu tố tác động đến sự phát triển văn hóa tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2030.

– Nghiên cứu, phân tích tác động của văn hóa đối với sự nghiệp phát triển bền vững  tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2030.

– Phân tích và đưa ra dự báo xu hướng biến đổi văn hóa tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045

– Định hướng phát triển văn hóa tỉnh Ninh Thuận trong bối cảnh hội nhập quốc tế giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045

Đề xuất các giải pháp để xây dựng nên văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045:

– Nghiên cứu để đưa ra nhóm giải pháp nâng cao nhận thức về bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống song hành với sự nghiệp văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tỉnh Ninh Thuận.

– Nghiên cứu để đưa ra nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống song hành với sự nghiệp văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tỉnh Ninh Thuận.

– Nghiên cứu để đưa ra nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống song hành với sự nghiệp văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tỉnh Ninh Thuận.

– Nghiên cứu để đưa ra nhóm giải pháp nhóm giải pháp về tăng cường xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa.

Báo cáo tổng hợp, tóm tắt, bản thảo sách, bài nghiên cứu đăng trên tạp chí chuyên ngành hoặc hội thảo quốc gia

6 Lĩnh vực nghiên cứu:50702 – Địa lý kinh tế và văn hóa
7 Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

– Báo cáo tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng văn hóa trong sự nghiệp phát triển tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2014-2020: Báo cáo tổng kết những vấn đề lý luận về văn hóa trong phát triển bền vững: các khái niệm công cụ; vai trò của xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với phát triển bền vững đất nước; quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đồng thời đánh giá thực trạng xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2014 – 2020

– Báo cáo xu hướng biến đổi văn hóa và định hướng phát triển văn hóa của tỉnh Ninh Thuận trong bối cảnh hội nhập quốc tế giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045: Dựa trên số liệu điều tra thực trạng về văn hóa, bác cáo đưa ra được xu hướng biến đổi và định hướng phát triển văn hóa của tỉnh Ninh Thuận trong bối cảnh hội nhập quốc tế giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045

– Báo cáo hệ thống các giải pháp để xây dựng nên văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045: Hệ thống các giải pháp có tính khả thi đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu đặt hàng của UBND tỉnh Ninh Thuận, được hội đồng khoa học công nghệ tỉnh Ninh Thuận thông qua

– Báo cáo tổng hợp: Theo đúng quy định, đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu đặt hàng của UBND tỉnh Ninh Thuận, được hội đồng khoa học công nghệ tỉnh Ninh Thuận thông qua

– Báo cáo tóm tắt: Theo đúng quy định, đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu đặt hàng của UBND tỉnh Ninh Thuận, được hội đồng khoa học công nghệ tỉnh Ninh Thuận thông qua

– Bản thảo sách Phát triển văn hóa tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2030 tầm nhìn 2045.: Đảm bảo đầy đủ nội dung và chất lượng được hội đồng cấp tỉnh thông qua

– 02 Bài đăng tạp chí chuyên ngành hoặc công bố tại hội thảo quốc gia: Phản ánh nội dung nghiên cứu của đề tài và được duyệt đăng, công bố  trênTạp chí có chỉ số ISSN hoặc Kỷ yếu hội thảo được xuất bản thành sách có chỉ số ISSN

8 Thời gian thực hiện: 24 tháng (1/2021 đến 1/2023)