1) Tên nhiệm vụ: “Đánh giá, tuyển chọn các giống lúa mới có triển vọng hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tỉnh Ninh Thuận”

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Bông & PTNN Nha Hố

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

 1. TS. Lê Trọng Tình
 2. ThS. Phan Văn Tiêu
 3. ThS. Phạm Văn Phước
 4. KS. Trương Công Kiến Quốc
 5. KS. Lê Đình Điểu
 6. KS. Phạm Quốc Tý
 7. Võ Minh Thư
 8. Nại Thanh Nhàn

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

4.1. Mục tiêu tổng quát

Tuyển chọn được ít nhất 02 giống lúa đạt hiệu quả kinh tế >10% so với các

giống lúa hiện đang sản xuất phổ biến ở Ninh Thuận, phù hợp với điều kiện sinh

thái của tỉnh.

4.2. Mục tiêu cụ thể

– Xác đinh được tối thiểu 2 giống lúa đạt hiệu kinh tế >10% so với các giống

lúa đang trồng phổ biến ở Ninh Thuận.

– Giống lúa được chọn có chất lượng tốt, thích nghi với kiện sinh thái của

tỉnh, năng suất tăng ít nhất 8% so với đối chứng.

– Hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác đối với các giống lúa được tuyển chọn.

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

 1. Kết quả Khảo nghiệm cơ bản tại Ninh Hải, Ninh Phước và Ninh Sơn trong

vụ Đông Xuân 2014/2015 và Hè Thu 2015: đã chọn được giống MT10 và OM6976 sinh trưởng phát triển mạnh và phù hợp với điều kiện sinh thái tại Ninh Thuận, có khả  năng chống chịu sâu bệnh, tiềm năng năng suất cao  để  giới thiệu cho khảo nghiệm sản xuất tại các vùng.

 1. Kết quả khảo nghiệm sản xuất tại Ninh Hải, Ninh Phước và Ninh Sơn trong vụ Đông Xuân 2015/2016 và Hè Thu 2016: đã chọn được giống MT10, OM6976 để giới thiệu cho sản xuất tại các vùng ở Ninh Thuận.
 2. Kết quả nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện quy trình canh tác cho 2

giống lúa mới:

– Quy trình canh tác giống lúa mới OM6976 trong điều kiện tại Ninh Thuận

– Quy trình canh giống lúa mới MT10 trong điều kiện tại Ninh Thuận

 1. Hội thảo đầu bờ và tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật thâm canh các

giống lúa mới tuyển chọn tại các vùng khảo nghiệm: đã tổ chức được 03 lớp tập

huấn (90 lượt người) và 03 hội thảo đầu bờ (90 lượt người) tại 3 vùng Ninh Hải, Ninh Phước và Ninh Sơn để giới thiệu về 2 giống lúa mới và quy trình kỹ  thuật canh tác cho 2 giống lúa mới tuyển chọn.

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: tháng 11/2014. Kết thúc: 01/2017.

7) Kinh phí thực hiện.:: 450,785 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học:        450,785 triệu đồng.

+ Vốn tự có của tổ chức chủ trì:                 0,0 triệu đồng.

+ Khác (vay, huy động…):                         0,0 triệu đồng.