1) Tên nhiệm vụ: Địa danh ở Ninh Thuận

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Hội liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

Đình Hy – Chủ nhiệm

Nguyễn Thị Kim Thủy

TS Phăn Văn Dốp

Trương Hiến Mai

Sử Văn Ngọc

Phạm Văn Hương

Lê Xuân Lợi

Đinh Lê Thái Huy

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

Hình thành bộ tài liệu có nội dung mang tính hệ thống hóa địa danh các cấp độ hành chính, các lĩnh vực khác nhau trong tỉnh Ninh Thuận; nhằm giới thiệu địa danh quê hương Ninh Thuận để góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, phục vụ công tác khảo cứu, nghiên cứu về địa danh ở tỉnh Ninh Thuận

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

– Nghiên cứu, sưu tầm, dịch thuật các tài liệu cổ; sao chụp bản đồ, hình ảnh xưa và nay liên quan đến địa danh Ninh Thuận

– Hình thành bộ tài liệu Địa danh tỉnh Ninh Thuận với 8 chuyên đề bao gồm tên hành chính qua các thời kỳ lịch sử, đại danh tự nhiên núi, đồi, sông, biển, tên công trình nhân tạo chủ yếu

– Biên soạn tập sách “Địa danh tỉnh Ninh Thuận xưa và nay”

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: tháng 8 năm 2013             Kết thúc: tháng 1 năm 2015

7) Kinh phí thực hiện:         249,040 triệu đồng