1) Tên nhiệm vụ: Điều tra, đánh giá đặc điểm sinh thái, môi trường phục vụ mục tiêu phát triển bền vững vịnh Phan Rang và vịnh Vĩnh Hy, Ninh Thuận

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Hải dương học

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

TS Nguyễn Văn Lục – Chủ nhiệm

TS Bùi Hồng Long

TS Hoàng Trung Du

KS Phan Kim Hoàng

KS Cao Văn Nguyện

CN Ngô Mạnh Tiến

CN Phan Quảng

CN Nguyễn Hoàng Thái Khang

ThS Nguyễn Trọng Lương

ThS Nguyễn Văn Nhuận

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

– Xây dựng các dữ liệu và luận chứng khoa học phục vụ mục tiêu phát triển bền vững KTXH tại vịnh Phan Rang và Vĩnh Hy

– Phân vùng định hướng sử dụng, quản lý tổng hợp vịnh Phan Rang và vịnh Vĩnh Hy phục vụ phát triển bền vững KTXH của khu vực vĩnh Phan Rang và vịnh Vĩnh Hy đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

– Tập tài liệu bổ sung và cập nhật về đặc điểm sinh thái môi trường tại vịnh Phan Rang và vịnh Vĩnh Hy

– Xây dựng các dữ liệu và luận chứng khoa học phục vụ mục tiêu phát triển bền vững KTXH tại vịnh Phan Rang và Vĩnh Hy

– Phân vùng định hướng sử dụng, quản lý tổng hợp vịnh Phan Rang và vịnh Vĩnh Hy đến năm 2020 tầm nhìn 2030 và phân tích, đưa ra cơ sở khoa học về sinh thái môi trường cho phát triển bền vững vùng nghiên cứu

– Xây dựng bản đồ phân vùng định hướng sử dụng, quản lý tại vịnh Phan Rang (tỷ lệ 1/25.000) và vịnh Vĩnh Hy (tỷ lệ 1/10.000)

– Xây dựng CSDL GIS cho vịnh Phan Rang và Vĩnh Hy. Là cơ sở dữ liệu mở, đơn giản, thuận tiện cho người dùng không chuyên tin học và đáp ứng nhu caauf hiện tại của các nhà quản lý

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: tháng 7 năm 2012             Kết thúc: tháng 9 năm 2015

7) Kinh phí thực hiện:         614807000 đồng