1) Tên nhiệm vụ: Điều tra, đánh giá và đề xuất biện pháp quản lý tổng hợp để hạn chế quá trình thoái hóa đất do bị khô hạn, hoang mạc hóa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Đinh Đại Gái

4) Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

– Xác định khu vực xuất hiện đất bị khô hạn, hoang mạc hóa các nhân tố chính gây khô hạn, hoang mạc hóa tại tỉnh Ninh Thuận;

– Xây dựng bản đồ đất bị khô hạn, hoang mạc hóa  tại tỉnh Ninh Thuận tỉ lệ 1/50.000;

– Đề xuất các giải pháp tổng hợp để hạn chế hạn hán, hoang mạc hóa, gây thoái hóa đất và hướng sử dụng bền vững.

– Nội dung chính

Nội dung 1: Đánh giá diễn biến khô hạn, hoang mạc hóa tại tỉnh Ninh Thuận từ năm 1977 đến năm 2015.

Nội dung 2: Xây dựng bản đồ đất bị khô hạn, hoang mạc hóa trên cơ sở chồng xếp 04 lớp bản đồ chuyên đề (Bản đồ đất, bản đồ khí hậu, bản đồ đất bị khô hạn và bản đồ đất bị hoang mạc hóa).

Nội dung 3: Xây dựng bản đồ dự báo đất bị khô hạn, hoang mạc hóa đến năm 2020 theo các kịch bản mới về biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế – xã hội của Ninh Thuận.

Nội dung 4: Phân tích nguyên nhân và đề xuất biện pháp quản lý tổng hợp để khai thác, sử dụng đất bền vững, hạn chế quá trình thoái hóa đất do bị khô hạn, hoang mạc hóa trên địa bàn Ninh Thuận.

5) Lĩnh vực nghiên cứu: 10509 Các khoa học môi trường

6) Phương pháp nghiên cứu:

– Thu thập dữ liệu thông tin;  Tổng hợp, phân tích, đánh giá về tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin đã thu thập;

– Điều tra, khảo sát thực địa

– Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá vấn đề hạn hán một cách định lượng và chi tiết;

– Xây dựng bản đồ đất

– Phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp quản lý tổng hợp sử dụng đất bền vững

7) Kết quả dự kiến:

– Bộ bản đồ tổng hợp đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, bao gồm 4 lớp: bản đồ đất, bản đồ khí hậu, bản đồ đất bị khô hạn và bản đồ đất bị hoang mạc hóa;

– Số liệu kiểm kê đất đai các thời kỳ 2000, 2005, 2010 và 2015;

– Số liệu diện tích đất bị khô hạn, hoang mạc hóa phân theo các Huyện, Thị;

– Báo cáo đánh giá diễn biến khô hạn, hoang mạc hóa tỉnh Ninh Thuận từ năm 1977 đến năm 2015;

– Bộ bản đồ diễn biến đất bị khô hạn, hoang mạc hóa đến năm 2020 tại Ninh Thuận;

– Báocáo phân tích nguyên nhân và đề xuất biện pháp quản lý tổng hợp để khai thác, sử dụng đất bền vững, hạn chế quá trình thoái hóa đất do khô hạn, hoang mạc hóa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

– Bài báo khoa học, tạp chí truyền hình KH&CN;

8) Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:

Bắt đầu: tháng 04 năm 2016

Kết thúc: tháng 06 năm 2017