1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình sản xuất giá thể hữu cơ từ nguồn nguyên liệu phụ phẩm nông, lâm nghiệp sẵn có tại Ninh Thuận.

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin – Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Ninh Thuận

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Trần Lập Kim

4) Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu:

– Tận dụng nguồn phụ phế phẩm nông, lâm nghiệp sản xuất thử nghiệm giá thể hữu cơ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tăng thu nhập cho người nông dân.

– Tạo ra sản phẩm giá thể hữu cơ tại chỗ có chất lượng phù hợp trồng rau, quả và hoa kiểng, thay thế cho việc nhập giá thể từ các tỉnh khác

Nội dung chính:

Điều tra tiềm năng, chất lượng phụ phẩm nông, lâm nghiệp làm nguồn nguyên liệu để sản xuất giá thể tại Ninh Thuận.

Nghiên cứu xây dựng quy trình và sản xuất giá thể hữu cơ từ nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp phù hợp cho trồng rau, hoa, cây kiểng tại Ninh Thuận.

Đánh giá thử nghiệm giá thể hữu cơ trên các nhóm cây trồng

Xây dựng mô hình ứng dụng giá thể hữu cơ trên các loại cây rau, hoa và cây kiểng tại Ninh Thuận.

Đào tạo cán bộ kỹ thuật và tập huấn cho dân

Hội nghị, hội thảo khoa học

5) Lĩnh vực nghiên cứu:

401, khoa học nông nghiệp

6) Phương pháp nghiên cứu:

Điều tra, khảo sát đánh giá tiềm năng, số lượng phụ phẩm nông, lâm nghiệp làm nguồn nguyên liệu để sản xuất giá thể

Xây dựng quy trình và sản xuất giá thể nền từ nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp

Đánh giá thử nghiệm giá thể hữu cơ sản xuất thử nghiệm trên cây rau ăn lá, rau ăn quả, hoa và cây kiểng

Xây dựng mô hình ứng dụng giá thể hữu cơ sản xuất thử nghiệm trên cây rau ăn lá, rau ăn quả, hoa và cây kiểng

Hội thảo chuyên gia

7) Kết quả dự kiến:

03 tấn giá thể hữu cơ.

Quy trình công nghệ sản xuất giá thể hữu cơ từ phế phụ phẩm nông, lâm nghiệp (mùn cưa, bã phôi nấm, rơm, trấu) sẵn có tại Ninh Thuận

Quy trình ứng dụng giá thể hữu cơ trồng trên các loại cây rau, hoa, cây kiểng tại Ninh Thuận

Mô hình ứng dụng giá thể hữu cơ trồng trên các loại cây  trồng tại các hộ dân

Báo cáo khoa học

Bài báo, Sổ tay tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật sử dụng giá thể hữu cơ để sản xuất rau, hoa và cây kiểng. Đĩa VCD

8) Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:

Bắt đầu: tháng 11 năm 2016

Kết thúc: tháng 02 năm 2018