1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu nhiễm khuẩn bệnh viện và yếu tố nguy cơ tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận năm 2016-2017.

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Lê Huy Thạch

4) Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

– Xác định tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện chung và phân bố theo các khoa và các yếu tố nguy cơ.

– Xác định tỷ lệ tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và các mức độ nhạy cảm kháng sinh của vi khuẩn gây nhiễm khuẩn bệnh viện

– Xây dựng phác đồ điều trị kháng sinh dựa trên dữ liệu kháng sinh đồ của bệnh viện

– Xây dựng bộ công cụ giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện và giám sát thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn dựa trên quy trình thực hành chuẩn

– Xây dựng phần mềm dự đoán nhiễm khuẩn bệnh viện dựa vào đặc điểm bệnh nhân và các yếu tố nguy cơ .

– Nội dung chính

– Đặc điểm nhiễm khuẩn bệnh viện và các yếu tố nguy cơ

– Xác định tỷ lệ tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện và mức độ nhạy cảm kháng sinh

– Xây dựng phác đồ điều trị kháng sinh dựa trên dữ liệu kháng sinh đồ của bệnh viện

– Xây dựng bộ công cụ để giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện và giám sát thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn

– Xây dựng phần mềm dự đoán nhiễm khuẩn bệnh viện dựa vào đặc điểm bệnh nhân và các yếu tố nguy cơ.

5) Lĩnh vực nghiên cứu: 302, Khoa học Y, Dược

6) Phương pháp nghiên cứu:

Thiết kế nghiên cứu: thiết kế nghiên cứu cắt dọc theo thời gian

7) Kết quả dự kiến:

– Báo cáo kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện, đặc điểm nhiễm khuẩn bệnh viện, yếu tố liên quan, tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện các khoa, mức độ nhạy cảm kháng sinh,

– Bộ công cụ để giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện và giám sát thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn

Phác đồ điều trị kháng sinh dựa trên dữ liệu kháng sinh đồ của bệnh viện

Phần mềm dự đoán nhiễm khuẩn bệnh viện dựa vào đặc điểm bệnh nhân và các yếu tố nguy cơ.

– 02 bài báo khoa học

8) Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:

Bắt đầu: tháng 03 năm 2016

Kết thúc: tháng 06 năm 2017