1) Tên nhiệm vụ: Một số giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững cho đồng bào Raglai huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Đại Học Tôn Đức Thắng

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Bùi Loan Thùy

4) Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu: Nắm rõ thực trạng kinh tế, lối sống và tập quán của người Raglai và hiệu quả của các chương trình giảm nghèo đã và đang triển khai. Trên cơ sở này, đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững cho đồng bào Raglai ở huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Nội dung chính:

Tìm hiểu điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội, sinh kế của đồng bào Raglai huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận từ truyền thống đến hiện đại,

Nghiên cứu nhận thức, thái độ, hành vi của đồng bào Raglai huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận đối với vấn đề nghèo đói và các chương trình sinh kế, các mô hình giảm nghèo đã và đang triển khai ở địa phương,

Đánh giá hiệu quả chính sách giảm nghèo của nhà nước và các chương trình, dự án giảm nghèo đã và đang thực hiện tại Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận.

Đề xuất một số nhóm giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững cho đồng bào  Raglai Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận.

5) Lĩnh vực nghiên cứu:

50405- Các vấn đề xã hội, nghiên cứu gia đình và xã hội

6) Phương pháp nghiên cứu:

Nghiên cứu định lượng:Thu thập thông tin bằng công cụ bảng hỏi

Nghiên cứu định tính : Quan sát tham dự, Thảo luận nhóm tập trung, Phỏng vấn sâu

Thu thập dữ liệu thứ cấp

Xử lý dữ liệu sơ cấp:

Phương pháp xử lý dữ liệu định lượng: Nhập dữ liệu và xử lý bằng phần mềm thống kê IBM SPSS Statistics 21

Phương pháp phân tích thông tin định tính:

– Lập cây vấn đề

– Xác định cây mục tiêu

– Ma trận SWOT để tìm hiểu điểm mạnh (S), điểm yếu (W), cơ hội (O) và thách thức (T) trong việc nâng cao nhận thức, năng lực cho đồng bào dân tộc Raglai thoát nghèo bền vững,

7) Kết quảdự kiến:

Tổng quan điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội, mô hình sinh kế của đồng bào Raglai huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận từ truyền thống đến hiện đại.

Nhận thức, thái độ, hành vi của đồng bào Raglai huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận đối với vấn đề nghèo đói và các chính sách giảm nghèo của nhà nước và các chương trình, dự án, mô hình giảm nghèo đã và đang triển khai tại địa phương. Các yếu tố tác động đến năng lực kinh tế của đồng bào Raglai huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận.

Hiệu quả của các chính sách giảm nghèo của nhà nước và các chương trình, dự án, mô hình thoát nghèo đã và đang triển khai tại huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận, Nguyên nhân cản trở năng lực thoát nghèo cho đồng bào Raglai huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận

Một số nhóm giải pháp nâng cao năng lực thoát nghèo bền vững cho đồng bào Raglai huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận,

Một số giải pháp khắc phục những hạn chế trong việc thực thi chính sách, dự án, mô hình giảm nghèo đã và đang triển khai tại Huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

Một số giải pháp nhằm kích thích ý chí chủ động vươn lên làm giàu cho đồng bào Raglai huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận, đặc biệt đối với nhóm nam giới Raglai

02 Bài báo đăng Tạp chí Thông tin và phát triển Hội Thông tin khoa học và công nghệ Việt Nam, và  Tạp chí Khoa học công nghệ tỉnh Ninh Thuận

8) Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:

Bắt đầu: tháng 10 năm 2016

Kết thúc: tháng 01 năm 2018