1) Tên nhiệm vụ: Sưu tầm, biên dịch và xuất bản di văn Hán – Nôm trong các di tích lịch sử, văn hóa ở Ninh Thuận
2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Hán Nôm
3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Vương Thị Hường
4) Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:
Mục tiêu:
– Cung cấp bức tranh toàn diện tư liệu Hán- Nôm về tỉnh Ninh Thuận cả ở trong và ngoài tỉnh Ninh Thuận. Đánh giá về số lượng, hình thức tồn tại (trên bia đá, chuông đồng, giấy dó, gỗ…), loại hình văn bản Hán – Nôm (sắc phong, thần tích, gia phả….) và nội dung mà tư liệu Hán – Nôm (dư địa chí, phong tục tín ngưỡng, kinh tế, luật…) về tỉnh Ninh Thuận. Từ đó có những đánh giá khái quát, xác thực giá trị mà khối tư liệu này mang lại trong đời sống văn hóa của nhân dân địa phương.
– Nêu ra một số biện pháp để phát huy giá trị mà tư liệu Hán – Nôm của tỉnh mang lại trong xây dựng kinh tế, du lịch và văn hóa của tỉnh nói riêng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của cả nước nói chung. .
Nội dung chính:
Sưu tầm và khảo cứu tư liệu Hán Nôm tại tỉnh Ninh Thuận
Sưu tầm tư liệu di văn Hán – Nôm có nguồn gốc từ Ninh Thuận được lưu trữ ở Viện NC Hán Nôm và một số thư viện lớn trong nước
Sắp xếp, biên mục các dạng tài liệu thành nhóm tài liệu có chung chủ đề
Số hóa các văn bản Hán –Nôm
Giải mã (phiên âm, chú thích) văn bản
Biên tập, hiệu đính và xuất bản
Báo cáo tổng hợp, Hội thảo và tập huấn
5) Lĩnh vực nghiên cứu:
60299- Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa khác
6) Phương pháp nghiên cứu:
Việc sưu tầm, nghiên cứu, khai thác, xuất bản Di văn Hán -Nôm về tỉnh Ninh Thuận dựa trên cơ sở phương pháp tiếp cận như sau :
– Trên cơ sở các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, về công tác sưu tầm, bảo tồn và nghiên cứu khai thác giá trị của di văn Hán -Nôm
– Tiếp cận nghiên cứu mang tính liên ngành
– Tiếp cận vấn đề mang tính hệ thống, phân tích tổng hợp
– Tính đồng đại và lịch đại
– Điều tra xã hội học
– Văn bản học Hán Nôm
– Kĩ thuật in rập, sao chép tài liệu Hán -Nôm, thư mục học
7) Kết quả dự kiến:
Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu, bao gồm các nội dung:
+ Thống kê, phân tích, đánh giá về các di văn Hán- Nôm trong các di tích lịch sử, văn hóa ở Ninh Thuận đã kiểm kê, lập hồ sơ, biên dịch cho đến năm 2016.
+ Kết quả sưu tầm, biên dịch, xác định nguồn gốc, hiệu đính, chỉnh lý bổ sung các di văn Hán – Nôm trong các di tích lịch sử, văn hóa chưa được kiểm kê, lập hồ sơ ở Ninh Thuận (bao gồm: Nguồn gốc, quá trình hình thành, giá trị, ý nghĩa gắn liền với di tích có di văn Hán Nôm đó);
+ Kiến nghị về công tác bảo quản và phục chế tư liệu Hán Nôm
8) Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:
Bắt đầu: tháng 7 năm 2017
Kết thúc: tháng 6 năm 2019