1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học năng lượng

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

TS Ngô Tuấn Kiệt – Chủ nhiệm

TS Nguyễn Thúy Nga

KSC Trương Quốc Thành

KSC Nguyễn Văn Thành

ThS Lê Quang Sáng

KS Nguyễn Đình Nhựt

KSC Đỗ Bình Yên

ThS Bùi Bảo Hưng

KS Nguyễn Thị Dung

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

– Xây dựng bộ dữ liệu và đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng tinh Ninh Thuận (bao gồm điện, xăng, dầu và năng lượng tái tạo)

– Xây dựng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Ninh Thuận trên các lĩnh vực sản xuất và đời sống (công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, xây dựng,, chiếu sáng công cộng, văn phòng, thương mại – dịch vụ và sinh hoạt).

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

– Xây dựng bộ số liệu, dữ liệu về hiện trạng, tiềm năng tiết kiệm năng lượng tỉnh Ninh Thuận

– Xây dựng chương trình khung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2015, và đến năm 2020, cho 8 lĩnh vực sản xuất và đời sống.

– Bài báo đăng trên trang Web của Viện Khoa học năng lượng và Tạp chí KHCN tỉnh Ninh Thuận

– Hỗ trợ đào tạo 01 thạc sỹ chuyên ngành kinh tế năng lượng. Tập huấn về công tác tư vấn, đánh giá, thẩm định công nghệ và quản lý sử dụng năng lượng cho các đối tượng trực tiếp làm công tác quản lý về năng lượng tại tỉnh Ninh Thuận

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: tháng 7 năm 2012             Kết thúc: tháng 6 năm 2014

7) Kinh phí thực hiện:         545,410 triệu đồng