1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, điều tra, đánh giá và khoanh định vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

 1. TS. Vũ Mạnh Hải
 2. ThS. Nguyễn Ton
 3. ThS. Nguyễn Trung Phát
 4. ThS. Đặng Văn Quyền
 5. ThS. Bùi Thành Nam
 6. ThS. Đàm Văn Nam
 7. ThS. Nguyễn Thanh Minh
 8. ThS. Nguyễn Quốc Ân;
 9. ThS. Nguyễn Văn Thanh
 10. ThS. Lương Thượng Đạt
 11. KS. Huỳnh Thị Thu Thủy
 12. CN. Nguyễn Thị Thu Thủy
 13. CN. Ngô Minh; KS. Bùi Nam

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

– Đánh giá trữ lượng, chất lượng và hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất của vùng nghiên cứu (thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, phần diện tích các xã phía đông QL1A của các huyện: Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc và Thuận Nam);
– Xác định, lập danh mục và bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất của khu vực nghiên cứu theo quy định tại Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất;

– Xác định, lập danh mục và bản đồ khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất của khu vực nghiên cứu theo quy định tại Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;
– Cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn, cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước dưới đất ở khu vực nghiên cứu giúp các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước dưới đất ở địa phương.

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu, điều tra, đánh giá và khoanh định vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” đã được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt theo quyết định số 345/QĐ- UBND ngày 01 tháng 03 năm 2021 với mục tiêu là nhằm thu thập một cách đầy đủ nhất các nguồn thông tin dữ liệu về tài nguyên nước dưới đất của khu vực và tiến hành các dạng công tác điều tra bổ sung; từ đó khoanh định vùng hạn chế và khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận một cách khoa học và phù hợp với tình hình thực tế của khu vực. Đề tài do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận là đơn vị chủ quản, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Trung là đơn vị chủ trì thực hiện và TS. Vũ Mạnh Hải làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài được thực hiện trong thời gian 21,5 tháng từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2022 (bao gồm 3,5 tháng gia hạn, đến 15/12/2022).

Đề tài đã tiến hành đầy đủ các dạng công tác được thiết kế, đảm bảo mục tiêu của từng dạng công tác nói chung và mục tiêu chung đặt ra của đề tài nói chung.

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu:  tháng  04  năm 2021     Kết thúc:  tháng 12 năm 2022

7) Kinh phí thực hiện:  1.610,2 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học:  1.519,7  triệu đồng.

+ Vốn tự có của tổ chức chủ trì:              0,0 triệu đồng.

+ Khác (vay, huy động…):                      90,5 triệu đồng.