1) Tên nhiệm vụ: Tổng kết thực tiễn, phân tích, dự báo xu hướng biến đổi và đề xuất các giải pháp xây dựng, phát huy có hiệu quả vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2030 tầm nhìn 2045

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:Viện văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

 1. TS.Vũ Diệu Trung
 2. TS.Nguyễn Thị Hồng Nhung
 3. PGS.TS.Nguyễn Thị Phương Hậu;
 4. TS.Mai Thùy Hương
 5. TS.Dương Thùy Linh
 6. ThS.Lê Thị Thanh Nguyên
 7. ThS.Nguyễn Thùy Linh
 8. ThS.Từ Thị Thu Hằng
 9. ThS. Nguyễn Thị Hạnh
 10. CN.Nguyễn Văn Huynh
 11. CN. Nguyễn Thị Thanh Huệ
 12. TS.Lê Thị Kim Tước

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung của đề tài: Là nghiên cứu, tổng kết từ các vấn đề lý luận đến thực
tiễn về vai trò của văn hoá và xây dựng nền văn hoá trong sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2014 đến 2020. Từ đó, đề tài sẽ phân tích, dự báo xu hướng biến đổi và đề xuất các giải pháp xây dựng, phát huy có hiệu quả vai trò của văn hoá đối với sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh Ninh Thuận trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045.

Mục tiêu cụ thể như sau:

– Điều tra, nghiên cứu đánh giá những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng
nền văn hóa trong sự nghiệp phát triển tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2014-2020.
– Nghiên cứu, phân tích dự báo xu hướng biến đổi văn hóa và định hướng phát
triển văn hóa tỉnh Ninh Thuận trong bối cảnh hội nhập quốc tế giai đoạn 2021-2030,
tầm nhìn 2045.

– Đề xuất các giải pháp để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân
tộc, đồng thời đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

Qua việc tổng quan hệ thống các công trình nghiên cứu ở trong và ngoài nước, đã giúp cho đề tài thấy rõ những vấn đề về lý thuyết về mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển. Đồng thời, đề tài đã vận dụng một số luận điểm phù hợp để đi sâu nghiên cứu, giải quyết thoả đáng những vấn đề đặt ra như: Quan điểm về văn hóa; về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; về vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững. Đề tài đã vận dụng tổng thể các vấn đề lý luận, làm cơ sở để thực hiện phù hợp với tình hình thực tế ở Việt Nam, chính trị là một trong những yếu tố quyết định cho sự phát triển. Vì thế, phát triển bền vững phải hội tụ đủ các yếu tố: Chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường sinh thái và văn hóa. Đề tài đã hoàn thành và đạt được yêu cầu và mục tiêu đặt ra.

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu:  tháng  03  năm 2021     Kết thúc:  tháng 02 năm 2023

7) Kinh phí thực hiện:  1.388,918 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học:  1.388,918  triệu đồng.

+ Vốn tự có của tổ chức chủ trì:              0,0 triệu đồng.

+ Khác (vay, huy động…):                      0,0 triệu đồng.