1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm mới từ rong mơ (Sargassum) tại Ninh Thuận

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Nha Trang

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Vũ Ngọc Bội

4) Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu:

Tạo ra được các sản phẩm mới phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp từ rong mơ Sargassum tại tỉnh Ninh Thuận.

Nội dung chính:

– Đánh giá sinh lượng, thành phần loài, thành phần và hoạt tính của một số chất chống oxy hóa chính có trong rong nâu Sargassum tại tỉnh Ninh Thuận;

– Nghiên cứu quy trình sơ chế rong mơ sau thu hoạch;

– Nghiên cứu hoàn thiện quy trình chiết tách các chất chính có hoạt tính sinh học có trong các loài rong mơ Ninh Thuận có sản lượng lớn;

– Nghiên cứu quy trình công nghệ tạo một số sản phẩm thực phẩm mới ở quy mô đại trà như: nước uống hỗn hợp (Seacomplex) có hoạt tính chống oxy hóa với quy mô 500 lon/mẻ, trà túi lọc với quy mô 10.000 gói 3g/ngày, rong mơ cán màng ăn liền 20kg/ngày, trà hòa tan từ rong mơ với quy mô 1.000 gói 2g/ngày.

– Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ từ rong mơ nguyên liệu và bã thải rong mơ.

– Báo cáo đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế của các sản phẩm có thể áp dụng ở quy mô bán đại trà và tính toán các thiết bị kèm theo các quy trình sản xuất.

5) Lĩnh vực nghiên cứu:

40507- Bảo quản và chế biến thủy sản

6) Phương pháp nghiên cứu:

Phương pháp điều tra và lấy mẫu rong

Các phương pháp phân tích hóa học

Các phương pháp đánh giá hoạt tính chống oxy hóa

Các phương pháp phân tích vi sinh vật: Theo các TCVN hiện hành

Phương pháp phân tích dữ liệu: Phân tích thống kê, hồi quy và ANOVA trên phần mềm MS. Excel 2010

7) Kết quảdự kiến:

Đồ uống hỗn hợp (Seacomplex)

Trà túi lọc

Rong mơ cán màng

Trà hòa tan từ rong mơ

Phân bón hữu cơ

Tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm đồ uống hỗn hợp (seacomplex) chống oxy hóa

Tiêu chuẩn cơ sở cho trà túi lọc rong nâu Sargassum

Tiêu chuẩn cơ sở cho rong cán màng ăn liền

Tiêu chuẩn cơ sở cho trà hòa tan từ rong mơ

Tiêu chuẩn cơ sở cho phân bón hữu cơ

Quy trình sơ chế rong mơ sau thu hoạch

Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm đồ uống hỗn hợp (seacomplex) chống oxy hóa

Quy trình công nghệ sản xuất trà túi lọc từ rong Sargassum

Quy trình công nghệ sản xuất rong cán màng ăn liền

Quy trình công nghệ sản xuất trà hòa tan từ rong

Quy trình sản xuất phân bón  hữu cơ từ bã thải rong

Quy trình tách chiết các chất sinh học chính từ rong mơ Sargassum

03 – 04 bài báo khoa học có nội dung phù hợp với nội dung nghiên cứu

Đào tạo 01 tiến sĩ (Công nghệ sau thu hoạch)

8) Thời gian bắt đầu dự kiến và thời gian kết thúc dự kiến:

Bắt đầu: tháng 11 năm 2016

Kết thúc: tháng 10 năm 2018