1) Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu xác định công nghệ tưới tiết kiệm nước, kết hợp sử dụng các tiến bộ kỹ thuật canh tác hợp lý trong điều kiện khô hạn cho cây Nho, Táo tỉnh Ninh Thuận”

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

 1. GS.TS. Lê Sâm
 2. ThS. Huỳnh Ngọc Tuyên
 3. TS. Nguyễn Đình Vượng
 4. ThS. Trần Minh Tuấn
 5. ThS. Nguyễn Lê Huấn
 6. ThS. Nguyễn Bá Tiến
 7. ThS. Lê Văn Thịnh
 8. TS. Mai Văn Hào
 9. ThS. Phạm Văn Phước
 10. ThS. Nguyễn Văn Chính
 11. ThS. Phạm Trung Hiếu
 12. ThS. Ninh Văn Bình

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

– Xác định được công nghệ tưới tiết kiệm nước kết hợp quy trình canh tác phù hợp cho cây Nho và Táo tại tỉnh Ninh Thuận.

– Áp dụng triển khai nhân rộng được mô hình ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước kết hợp với các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác hợp lý cho cây Nho và Táo với quy mô hộ gia đình và trang trại

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

 1. Đã đánh giá được hiện trạng sản xuất cho Nho, Táo trong những năm gần đây trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Đánh giá được thực trạng nguồn nước tưới cho nông nghiệp của tỉnh Ninh Thuận. Đánh giá được thực trạng tưới và ứng dụng các loại công nghệ tưới tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
 2. Đã xây dựng 4 mô hình thực nghiệm ứng dụng các công nghệ tưới tiết kiệm nước (Tưới nhỏ giọt phân bố dây đôi (NG); Tưới phun mưa tầm thấp (PMTT); Tưới kết hợp nhỏ giọt + phun mưa tầm thấp) phục vụ quan trắc tưới.
 3. Đã xác định nhu cầu nước cho cây táo, cây Nho theo các giai đoạn sinh trưởng và độ ẩm tối ưu theo lý thuyết; Xây dựng quy trình tưới theo mùa vụ cho các hình thức tưới tiết kiệm nước (phun mưa tầm thấp, tưới nhỏ giọt,… với điều kiện khí
  tượng thủy văn của từng vùng) và đã tiến hành quan trắc tưới, quan trắc độ ẩm đất
  và quan trắc quá trình sinh trưởng cho cây nho và cây táo.
 4. Đã đánh giá hiệu quả của các công nghệ tưới tiết kiệm nước và lựa chọn công nghệ tưới tiết kiệm nước phù hợp cho cây nho, táo của tỉnh Ninh Thuận và đề xuất quy trình kỹ thuật chăm sóc phù hợp cho cây nho, táo.

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: 

Bắt đầu: tháng 9 năm 2016.       Kết thúc: tháng 2 năm 2019

7) Kinh phí thực hiện: 1.511,996 triệu đồng; trong đó

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học:        1.511,996 triệu đồng

+ Vốn tự có của tổ chức chủ trì:                 0,0 đồng.

+ Khác (vay, huy động…):                         0,0 đồng.