1) Tên nhiệm vụ: Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Ninh Thuận” cho sản phẩm táo của tỉnh Ninh Thuận

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

  1. CN. Nguyễn Văn Tính
  2. CN. Nguyễn Văn Ngọt

3.CN. Đỗ Hồng Kỳ

  1. CN. Đặng Thị Nhã Trân
  2. CN. Nguyễn Văn Hiếu
  3. CN. Nguyễn Văn Hùng
  4. CN. Lê Tấn Nghị
  5. CN. Trần Quang Phú

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

-Xây dựng bộ tiêu chuẩn sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể

-Xây dựng mô hình hệ thống tổ chức quản lý nhãn hiệu tập thể

-Xây dựng hệ thống văn bản phục vụ công tác xác lập, quản lý và phát triển NHTT: hoàn thiện quy chế cấp quyền sử dụng NHTT, tem mang NHTT; Xây dựng quy chế kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm; quy chế quản lý tài chính; quy định thu phí, lệ phí; quy chế hoạt động ban quản lý, ban kiểm soát .

-Xây dựng và ban hành quy trình kỹ thuật trong sản xuất sản phẩm mang NHTT Táo Ninh Thuận

-Xây dựng hệ thống nhận diện sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể, phù hợp với hệ thống quản lý của táo Ninh Thuận

-Thiết kế bộ nhãn mác, bao bì phù hợp cho sản phẩm Táo Ninh Thuận

-Hỗ trợ một số tổ chức, cá nhân đăng ký mã số, mã vạch

-Xây dựng bộ tài liệu đào tạo. tập huấn về NHTT (SHTT, cấp quyền, cấp tem, sử dụng hệ thống nhận. Đánh giá hiệu quả trước và sau khi tham gia mô hình cho một đơn vị

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

Qua thời gian tiến hành triển khai, nhóm thực hiện đã phối hợp chặt chẻ với Sở NN&PTNT, Sở KH&CN, Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại, Chi cục bảo vệ thực vật, Chi cục quản lý chất lượng nông sản và thuỷ sản, Trung tâm khuyến nông-khuyến ngư, Hội nông dân tỉnh Ninh Thuận, các Cơ sở/HTX/THT/hộ/trang trại sản xuất táo, các cơ sở kinh doanh táo,người tiêu dùng sản phẩm Táo Ninh Thuận và đã được được một số kết quả như sau:

-Hoàn thiện 10 đầu ra theo yêu cầu của dự án

-Xây dựng được 03 mô hình thí điểm việc áp dụng bộ nhận diện nhãn hiệu

-Đề xuất bộ tiêu chí, phương pháp đánh giá hiệu quả trước và sau khi tham gia mô hình cho một doanh nghiệp tại địa phương

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: tháng 5/2015.        Kết thúc: tháng 4/2016

7) Kinh phí thực hiện.: 216,144 triệu đồng; trong đó:

+ Ngân sách sự nghiệp khoa học:        216,144 triệu đồng.

+ Vốn tự có của tổ chức chủ trì:                 0,0 triệu đồng.

+ Khác (vay, huy động…):                         0,0 triệu đồng.