1) Tên nhiệm vụ: Ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong chăn nuôi bò hướng thịt tại các xã khó khăn, dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận
2) Tên tổ chức chủ trì: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Ninh Thuận
3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Tin
4) Mục tiêu nghiên cứu:
Mục tiêu chung: Ứng dụng thành công tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò hướng thịt nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân, nâng cao giá trị giá tăng, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển tại các xã khó khăn, dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận
Mục tiêu cụ thể:
Tiếp nhận và làm chủ các quy trình chăn nuôi bò thuần, bò lai hướng thịt; quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến cỏ VA06 và cỏ Sả lá lớn làm thức ăn cho bò
Xây dựng 03 mô hình: Nuôi bò thuần hướng thịt bằng thụ tình nhân tạo; Mô hình nuôi bò lai hướng thịt bằng phối giống trực tiếp; Mô hình trồng, chăm sóc và chế biến cỏ làm thức ăn cho bò.
Đào tạo 06 kỹ thuật viên cơ sở nắm vững kỹ thuật chăn nuôi bò hướng thịt chất lượng cao.
Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:
Khảo sát điều tra xây dựng vùng triển khai dự án: Thu thập thông tin về tình hình chăn nuôi bò, sản xuất nông nghiệp cũng như tập quán chăn nuôi để bố trí mô hình cho hợp lý bằng phương pháp đánh giá thực tế và tổng hợp các số liệu đã có của địa phương
-Chuyển giao và tiếp nhận các quy trình công nghệ:
Quy trình chăn nuôi bò thuần hướng thịt
Quy trình chăn nuôi bò lai hướng thịt
Quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cỏ VA06 làm thức ăn cho bò
Quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cỏ Sả lá lớn làm thức ăn cho bò
-Xây dựng mô hình:
Mô hình bò thuần hướng thịt: Triển khai tại 03 xã Phước Thắng (huyện Bác Ái), Mỹ Sơn (huyện Ninh Sơn), An Hải (huyện Ninh Phước). Mỗi xã chọn 10 hộ đang chăn nuôi bò thịt có quy mô trên 10 con tổng đàn
Mô hình nuôi bò lai hướng thịt: Triển khai tại 03 xã Phước Thắng (huyện Bác Ái), Mỹ Sơn (huyện Ninh Sơn), An Hải (huyện Ninh Phước). Mỗi xã chọn 10 hộ đang chăn nuôi bò thịt có quy mô trên 10 con tổng đàn
Mô hình trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cỏ làm thức ăn cho bò: Triển khai 30 hộ tại 03 xã Phước Thắng (huyện Bác Ái), Mỹ Sơn (huyện Ninh Sơn), An Hải (huyện Ninh Phước). Mỗi xã chọn 10 hộ trong số 60 hộ ở mô hình 1 và 2
Đào tạo kỹ thuật viên và tập huấn cho nông dân: 06 kỹ thuật viên đang làm công tác khuyến nông hoặc thú y tại 03 xã triển khai dự án. Tập huấn cho nông dân về kỹ thuật chăn nuôi bò thịt, trông, chăm sóc, thu hoạch và chế biến thức ăn cho bò (dự kiến 200 lượt người)
5) Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp
6) Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm
Phương pháp điều tra
Phương pháp thực nghiệm khoa học
Phương pháp chuyên gia
7) Kết quả dự kiến:
Chuyển giao, tiếp nhận thành công 04 quy trình (Quy trình chăn nuôi bò thuần hướng thịt, Quy trình chăn nuôi bò lai hướng thịt, Quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cỏ VA06 làm thức ăn cho bò, Quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cỏ Sả lá lớn làm thức ăn cho bò). Quy trình đạt tiêu chuẩn ngành, ngắn gọn, dễ áp dụng, phù hợp với điều kiện địa phương. Được tổ chức chủ trì tiếp thu, làm chủ và đủ năng lwcjj nhân rộng trên địa bàn tỉnh.
Xây dựng 03 mô hình:
Mô hình bò thuần hướng thịt bằng thụ tinh nhân tạo tại 30 hộ chăn nuôi với 30 bò cái Brahman được phối giống đậu thai sinh ra 21 bê. Trọng lượng bê thuần lúc sơ sinh, 3, 6 tháng tuổi đạt tướng ứng là trên 25, 90, 170kg
Mô hình bò lai hướng thịt bằng phối giống trực tiếp tại 30 hộ chăn nuôi với 6 bò đực phối giống cho 240 bò cái, gieo tinh nhân tạo đậu thai 182 bò cái. Trọng lượng bê lai lúc sơ sinh, 3, 6 tháng tuổi đạt tướng ứng là trên 22, 70, 150kg
Mô hình trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến cỏ làm thức ăn cho bò (trồng 06ha cỏ và chế biến 60 tấn thức ăn). Năng suất cỏ VA06 đạt trên 300 tấn/ha/năm à cỏ Sả lá lớ trên 200 tấn/ha/năm. Các chỉ tiêu cảm quan hức ăn chế biến đạt yêu cầu của thức ăn ủ chua, bảo quản được ít nhất 05 tháng
Đào tạo kỹ thuật viên 06 kỹ thuật viên làm chủ công nghệ chuyển giao; nắm vững kiến thức về thụ tinh nhân tạo bò, kỹ thuật chăn nuôi thú y bò thịt; trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến thức ăn thô cho bò.
Tập huấn cho nông dân 200 lượt người làm chủ được các công nghệ do cán bộ kỹ thuật của địa phương chuyển giao, các hộ nông dân tham gia mô hình nắm vững kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi bò, trồng cỏ,và chế biến thức ăn cho bò
Báo cáo tổng kết dự án được hội đồng thông qua
8) Thời gian thực hiện: 36 tháng
Bắt đầu: từ 8/2018
Kết thúc: đến 7/2021