1) Tên nhiệm vụ: Ương nuôi tôm hùm xanh (Panulirus homarus) từ giai đoạn giống  (20-30g) đến giai đoạn sắp trưởng thành (≥150g) trong bể xi-măng bằng thức ăn viên tại Ninh Thuận

2) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Chi cục Thủy sản Ninh Thuận

3) Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

ThS. Phan Đình Thịnh – Chủ nhiệm

ThS. Nguyễn Sen

ThS. Dư Ngọc Tuân

  1. Nguyễn Văn Tâm
  2. Vũ Hoài Chung
  3. Hà Thúc Cẩn
  4. Lê Anh Tuấn

4) Mục tiêu của nhiệm vụ:

– Xây dựng quy trình ương nuôi tôm hùm xanh (Panulirus homarus) trong bể xi măng từ giai đoạn giống  (20-30g) đến giai đoạn sắp trưởng thành (≥150g)  đạt tỉ lệ sống tối thiểu là 50%. Đào tạo kỹ thuật viên có khả năng ương nâng cấp tôm hùm xanh và tập huấn nhân rộng mô hình.

5) Kết quả thực hiện (tóm tắt):

– Kết quả thực nghiệm ương nuôi nuôi tôm hùm xanh (Panulirus homarus) từ giai đoạn giống  (20-30g) đến giai đoạn sắp trưởng thành (≥150g) trong bể xi măng cho thấy: Sau 270 ngày, khối lượng trung bình và tỷ lệ soongscuar tôm hùm xanh nuôi bằng thức ăn TA1 và cá tạp không có sự sai khác đáng kể, tỷ lệ sống đều cao hơn 50% ( 50,69% đối với thức viên TA01 và 54,86% đối với thức ăn cá tạp)

– Xây dựng được quy trình ương nuôi tôm hùm xanh (Panulirus homarus) trong bể xi măng từ giai đoạn giống  (20-30g) đến giai đoạn sắp trưởng thành (≥150g) làm tài liệu kỹ thuật để phổ biến nhân rộng mô hình .

– Đào tạo 05 cán bộ kỹ thuật có khả năng ương nâng cấp tôm hùm xanh và tập huấn cho 50 kỹ thuật viên các trại sản xuất tôm giống nhân rộng mô hình

6) Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:

Bắt đầu: tháng 7 năm 2013             Kết thúc: tháng 6 năm 2015

7) Kinh phí thực hiện:         508,948 triệu đồng