Nghiên cứu xây dựng và chuyển giao quy trình thâm canh giống nho mới...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng và chuyển giao quy trình thâm canh giống nho mới NH01-152 theo hướng VietGAP 2) Tổ chức...

“ Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm giun móc/mỏ...

1) Tên nhiệm vụ: “ Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm giun móc/mỏ tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh...

Điều tra, khảo sát hiện trạng khoa học và công nghệ trên địa bàn...

1) Tên nhiệm vụ: Điều tra, khảo sát hiện trạng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006-2014...