NHIỆM VỤ KHCN TRONG TỈNH

NHIỆM VỤ KHCN TRONG TỈNH

Thu thập, bảo tồn và khai thác nguồn gen cây nho (Vitis spp.) phục...

1 Tên nhiệm vụ: Thu thập, bảo tồn và khai thác nguồn gen cây nho (Vitis spp.) phục vụ cho công tác chọn tạo giống, nghiên...

Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô (Invitro) nhân giống Nha đam sạch bệnh...

1 Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô (Invitro) nhân giống Nha đam sạch bệnh và xây dựng mô hình sản xuất chuyên canh...

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thâm canh cây Măng Tây theo hướng công...

1) Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thâm canh cây Măng Tây theo hướng công nghệ cao tại Ninh Thuận. 2) Tổ...

Trồng thử nghiệm cây đinh lăng (Polyscias fruticosa L. Harm) theo tiêu chuẩn GACP...

1) Tên nhiệm vụ: Trồng thử nghiệm cây đinh lăng (Polyscias fruticosa L. Harm) theo tiêu chuẩn GACP tại Ninh Thuận nhằm cung cấp nguồn...

Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn...

1) Tên nhiệm vụ: Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2030, định hướng đến 2035. 2) Tổ...

Đánh giá tác động và đề xuất giải pháp đầu tư công nhằm thu...

1) Tên nhiệm vụ: Đánh giá tác động và đề xuất giải pháp đầu tư công nhằm thu hút các thành phần kinh tế...

Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen 14 giống xương rồng nopal (Opuntia spp) tại...

1 Tên nhiệm vụ: Bảo tồn, lưu giữ nguồn gen 14 giống xương rồng nopal (Opuntia spp) tại tỉnh Ninh Thuận 2 Tên tổ chức chủ trì:...

Bảo tồn, sử dụng bền vững nguồn gen bò Tót lai F1 giữa bò...

1 Tên nhiệm vụ: Bảo tồn, sử dụng bền vững nguồn gen bò Tót lai F1 giữa bò cái nhà (Bos taurus) và bò tót...

Tổng kết thực tiễn, phân tích, dự báo xu hướng biến đổi và đề...

1 Tên nhiệm vụ: Tổng kết thực tiễn, phân tích, dự báo xu hướng biến đổi và đề xuất các giải pháp xây dựng, phát...

“Nghiên cứu, điều tra, đánh giá và khoanh định vùng hạn chế, khu vực...

1 Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu, điều tra, đánh giá và khoanh định vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới...